Print this Článok

Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

(jednoduchá zákazka)

zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

Číslo výzvy: Len-99-1

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
Riaditeľ : Ing. Jana Bľandová
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk

2. Predmet zákazky: Poskytnutie služieb
3. Názov predmetu zákazky: „Monitoring a hodnotenie projektu“
4. Opis predmetu zákazky:
Monitoring a hodnotenie projektu, kontrola prezenčných listín a pracovných výkazov, spracovanie monitorovacích správ, komunikácia s FSR, príprava a realizácia publicity. Odpracuje 270 hodín. Podmienky výkonu práce: Obec požaduje aby pracovníci odpracovali v sídle obce 100% pracovného času.
1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Lenartov, Lenartov
2. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky: 1986,75 EUR bez DPH
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
4. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: do 1.10.2015
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Doklad o oprávnení dodávať služieb predložený ako fotokópia alebo výpis z internetového registra.
7. Obsah ponuky:
– Doklad o oprávnení dodávať služieb.
– Cenová ponuka – uvedenie ceny celkom za realizáciu verejného obstarávania na kompletný predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 11. tejto výzvy.
– Cenová ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku.
8. Spôsob určenia ceny:
– Navrhovaná ponuková cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
– Uchádzačom navrhovaná ponuková cena bude vyjadrená v EUR,
– Ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:
– navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
– sadzba DPH a výška DPH,
– navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke,
– Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
– Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky.
– Spôsob vyhodnotenia kritérií: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšou ponukou.
10. Predloženie ponuky:
– Lehota na predloženie ponuky: do 11.02.2015 do 15:30
– Uchádzač doručí ponuku ako prílohu prostredníctvom mailu, v ktorom uvedenie názov predmetu zákazky, s vyznačením adresáta a odosielateľa vo formáte pdf.
– Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
11. Doplňujúce informácie:
– Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom.
12. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmena okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO,
b) Neprijať ani jednu ponuku, v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
13. Uplynutie lehoty viazanosti: do 1.10.2015

Miesto: Lenartov, dňa: 27.01.2015

………………………………………..
Ing. Jana Bľandová
štatutár


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

(jednoduchá zákazka)

zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

Číslo výzvy: Len-99-1

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
Riaditeľ : Ing. Jana Bľandová
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk
2. Predmet zákazky: Poskytnutie tovaru
3. Názov predmetu zákazky: „Vybavenie pre 6 členov Rómskej občianskej hliadky“
4. Opis predmetu zákazky:
Vybavenie člena Rómskej občianskej hliadky
Výpočet položky: maskáčová súprava:, letné nohavice:, sveter:, tričko: 2ks, zimná bunda:, rukavice:, čiapka letná:, čiapka zimná:, opasok:, reflexná vesta, poltopánky:, zimné topánky:, zastavovací terč:, baterka:, reflexné prvky:, preukaz člena.
1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Lenartov, Lenartov
2. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky: 1252,85 EUR bez DPH
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno
4. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: do 1.10.2015
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Doklad o oprávnení dodávať tovaru predložený ako fotokópia alebo výpis z internetového registra.
7. Obsah ponuky:
– Doklad o oprávnení dodávať tovaru.
– Cenová ponuka – uvedenie ceny celkom za realizáciu verejného obstarávania na kompletný predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 11. tejto výzvy.
– Cenová ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku.
8. Spôsob určenia ceny:
– Navrhovaná ponuková cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
– Uchádzačom navrhovaná ponuková cena bude vyjadrená v EUR,
– Ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:
– navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
– sadzba DPH a výška DPH,
– navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke,
– Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
– Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky.
– Spôsob vyhodnotenia kritérií: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšou ponukou.
10. Predloženie ponuky:
– Lehota na predloženie ponuky: do 11.02.2015 do 15:30
– Uchádzač doručí ponuku ako prílohu prostredníctvom mailu, v ktorom uvedenie názov predmetu zákazky, s vyznačením adresáta a odosielateľa vo formáte pdf.
– Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
11. Doplňujúce informácie:
– Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom.
12. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmena okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO,
b) Neprijať ani jednu ponuku, v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
13. Uplynutie lehoty viazanosti: do 1.10.2015
Miesto: Lenartov, dňa: 27.01.2015

………………………………………..
Ing. Jana Bľandová
štatutár

 


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

(jednoduchá zákazka)

zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

Číslo výzvy: Len-99-1

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
Riaditeľ : Ing. Jana Bľandová
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk
2. Predmet zákazky: Poskytnutie služieb
3. Názov predmetu zákazky: „Riadenie projektu“
4. Opis predmetu zákazky:
Finančné riadenie projektu, zabezpečenie cash-flow, kontrola účtovnej dokumentácie projektu, príprava a predkladanie žiadostí o platbu, komunikácia s finančným manažérom FSR. Odpracuje 510 hodín. Podmienky výkonu práce: Obec požaduje aby pracovníci odpracovali v sídle obce 100% pracovného času.
1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Lenartov, Lenartov
2. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky: 5342,25 EUR bez DPH
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
4. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: do 1.10.2015
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Doklad o oprávnení dodávať služieb predložený ako fotokópia alebo výpis z internetového registra.
7. Obsah ponuky:
– Doklad o oprávnení dodávať služieb.
– Cenová ponuka – uvedenie ceny celkom za realizáciu verejného obstarávania na kompletný predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 11. tejto výzvy.
– Cenová ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku.
8. Spôsob určenia ceny:
– Navrhovaná ponuková cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
– Uchádzačom navrhovaná ponuková cena bude vyjadrená v EUR,
– Ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:
– navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
– sadzba DPH a výška DPH,
– navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke,
– Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
– Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky.
– Spôsob vyhodnotenia kritérií: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšou ponukou.
10. Predloženie ponuky:
– Lehota na predloženie ponuky: do 11.02.2015 do 15:30
– Uchádzač doručí ponuku ako prílohu prostredníctvom mailu, v ktorom uvedenie názov predmetu zákazky, s vyznačením adresáta a odosielateľa vo formáte pdf.
– Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
11. Doplňujúce informácie:
– Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom.
12. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmena okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO,
b) Neprijať ani jednu ponuku, v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
13. Uplynutie lehoty viazanosti: do 1.10.2015
Miesto: Lenartov, dňa: 27.01.2015

………………………………………..
Ing. Jana Bľandová
štatutár

 


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

(jednoduchá zákazka)

zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

Číslo výzvy: Len-99-1

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
Riaditeľ : Ing. Jana Bľandová
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk
2. Predmet zákazky: Poskytnutie služieb
3. Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie školenia“
4. Opis predmetu zákazky:
Školenie 1 pre člena hliadky – práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky.
Školenie 2 pre člena hliadky – základy trestného práva a trestný poriadok.
Školenie 3 pre člena hliadky – zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Školenie 4 pre člena hliadky – tímová práca a komunikácia.
Školenie 5 pre člena hliadky – praktické školenie priamo v teréne pod dohľadom skúseného pracovníka.
Školenie 1 pre koordinátora – príprava a spracovanie administratívy.
Školenie 2 pre koordinátora – základy trestného práva a trestný poriadok.
Školenie 3 pre koordinátora – zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Školenie 4 pre koordinátora – riadenie tímu, práca a komunikácia.
1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Lenartov, Lenartov
2. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky: 1173 EUR bez DPH
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno
4. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: do 1.10.2015
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Doklad o oprávnení dodávať služieb predložený ako fotokópia alebo výpis z internetového registra.
7. Obsah ponuky:
– Doklad o oprávnení dodávať služieb.
– Cenová ponuka – uvedenie ceny celkom za realizáciu verejného obstarávania na kompletný predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 11. tejto výzvy.
– Cenová ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku.
8. Spôsob určenia ceny:
– Navrhovaná ponuková cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
– Uchádzačom navrhovaná ponuková cena bude vyjadrená v EUR,
– Ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:
– navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
– sadzba DPH a výška DPH,
– navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke,
– Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
– Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky.
– Spôsob vyhodnotenia kritérií: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšou ponukou.
10. Predloženie ponuky:
– Lehota na predloženie ponuky: do 11.02.2015 do 15:30
– Uchádzač doručí ponuku ako prílohu prostredníctvom mailu, v ktorom uvedenie názov predmetu zákazky, s vyznačením adresáta a odosielateľa vo formáte pdf.
– Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
11. Doplňujúce informácie:
– Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom.
12. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmena okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO,
b) Neprijať ani jednu ponuku, v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
13. Uplynutie lehoty viazanosti: do 1.10.2015
Miesto: Lenartov, dňa: 27.01.2015

………………………………………..
Ing. Jana Bľandová
štatutár

 

PDF súbory k stiahnutiu:

MonitoringProjektu
Veľkosť súboru: (139.9 KiB) | Zobrazené 119 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. januára 2015
PracPomocky
Veľkosť súboru: (140.1 KiB) | Zobrazené 132 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. januára 2015
RiadenieProjektu
Veľkosť súboru: (140.2 KiB) | Zobrazené 132 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. januára 2015
Skolenia
Veľkosť súboru: (141.2 KiB) | Zobrazené 149 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. januára 2015

 

Videné: 504 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/12821/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.