Aktualizované: 18.12.2013

Print this Stránka

Správne poplatky – stavebná časť (platné od 1.1.2013)

V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA

 

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ……………………………… 40 eur
2. pre právnickú osobu ………………………… 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby ………………………………. 20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.“.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu . . . . . . . . . . 50 eur
2. na stavbu bytového domu . . . . . . . . . . 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 . . 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu . . . . . . . . . . 35 eur
2. bytových domov . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad
prístrešky, sklady . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením podľa písmen d) a e) . . . . . . . . 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur
vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur
vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur
vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur
vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 eur
nad 10 000 000 eur . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby . . . . . . . . . . . 50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení
držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná
diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok
za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské
a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného
zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 eur

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia
stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom
pozemku alebo stavbe . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia
stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby …………………………………. trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa
položky 60 ………………………………………. 30 eur

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur
fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15m2 vrátane ……………………………….. 60 eur
od 15m2 do 40m2 vrátane …………………. 200 eur
nad 40m2 ……………………………………… 430 eur

4. terénnych úprav pre
právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur
fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie
nehnuteľnosti ……………………………………. 100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho
rozhodnutia ………………………………………… 20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 eur
2. bytový dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 . . 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb
na individuálnu rekreáciu . . . . . . . . . . . 25 eur
2. bytových domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo
dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur
2. na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka. . . . . . . . . . . . 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným
alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú
rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne,
vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou,
napríklad prístrešky, sklady . . . . . . . . . 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb
podľa písmen d) a e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom
náklade
do 50 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur
vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur
vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur
vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur
vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 eur
nad 10 000 000 eur . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
na vykonanie pamiatkového výskumu18a) …………………………………….. 6,50 eura

b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej
odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) …………………. 9,50 eura

c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný
vývoz z dôvodu jej obnovy alebo
reštaurovania v zahraničí18a) ………………. 9,50 eura

d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu
jej obnovy18a) ……………………………………. 6,50 eura

e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo
v pamiatkovom území18a) ………………….. 16,50 eura

Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“

 

Zdroj: http://stavba-az.sk/viewtopic.php?p=1700

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/ako-vybavit/stavebny-poriadok/spravne-poplatky-stavebna-cast-platne-od-1-1-2013/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.