Aktualizované: 01.03.2013

Print this Stránka

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov

 

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
b) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromnych záhradách (na
liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako zahrady),
c) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo vyške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkarskych osadách,
d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa
výrubu,
e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Kontaktovať obec je potrebné:
1. Ak dreviny presahuju rozmery uvedene v bode a), b), c), písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je nevyhnutná. Tu sa začína správne konanie.

2. Ten, kto z dôvodov uvedených v bode d) a e) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať
splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskor do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

K žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

  • Doklad o vlastníctve (Kopia listu vlastnictva z katastra nehnuteľností na pozemok, kde drevina rastie)
  • Situačný nákres (Kopia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne)

Zaplatenie správneho poplatku:

  • Fyzické osoby 10 €
  • Právnicke osoby 100 €

TLAČIVÁ:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Veľkosť súboru: (22.0 KiB) | Zobrazené 661 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 1. marca 2013

Oznámenie o výrube drevín
Veľkosť súboru: (26.6 KiB) | Zobrazené 448 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 1. marca 2013

V prípade súhlasu na výrub, obec žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu do vyšky spoločenskej hodnoty dreviny.
VYSVETLENIE:
Obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov. Bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Pri porušení vyššie uvedeného:
Občanovi, ktorý prekročí vyššie stanovené limity o výrube drevín (výrub drevín, ktoré podliehajú správnemu konaniu), uloží Orgán ochrany prírody povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do vyšky spoločenskej hodnoty drevín (napr.: Spoločenska hodnota stromu s obvodom kmeňa 100 cm meranym vo vyške 130 cm nad zemou je u listnatých stromov 736,46 € ; u ihličnatých stromov 995.81€; u vždyzelených stromov 1991,63€.
Spoločenská hodnota dreviny vzrastá / klesá adekvátne s obvodom kmeňa a typom olistenia dreviny.

V PRÍPADE DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ A VYHRADENEJ ZELENE OBCE SA INFORMUJTE NA OBECNOM ÚRADE.

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/ako-vybavit/ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-stromov-krikov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.