Print this Článok

Čítame spolu

ČÍTAME SPOLU

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásil školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Je všeobecne známe, že dochádza k poklesu čitateľskej gramotnosti u žiakov. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne – bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám.

Na podporu vzťahu žiakov k čítaniu realizujeme viaceré aktivity. Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc sme 24. októbra o 9.00 hodine na podnet MŠVVaŠ SR zorganizovali spoločné čítanie rozprávky. Cieľom bolo nielen zatraktívnenie čítania kníh, ale aj posilnenie pocitu spolupatričnosti, súdržnosti a snaha o zapojenie sa čo najväčšieho počtu žiakov a pedagogických zamestnancov.

Pre žiakov v nižších ročníkoch sme na čítanie vybrali Farebnú rozprávku od Lenky Dedinskej. Po úvodnom čítaní, pre lepšie porozumenie obsahu, deti odpovedali na otázky, čítali slová na kartičkách, určovali začiatočnú hlásku i počet slabík v slovách, priraďovali ich k obrázkom na interaktívnej tabuli, z čarovného kufra vyčarovali drobné rekvizity, pomocou ktorých počas ďalšieho čítania pedagogickými zamestnancami vytvorili živý obraz a rozprávku dramatizovali.

Žiaci 3.-4. ročníka v popoludňajšej zmene čítali text Martin na bielom koni od Ladislava Kuchtu. Tu sa zamerali viac na orientáciu v texte, nácvik ťažších slov, viet a ich vysvetlenie, na odpoveď celou vetou pri otázkach a na prácu s textom, kde vyhľadávali a čítali vety patriace jednotlivým postavám z textu, krúžkovali najdlhšiu vetu a určovali počet slov. Žiaci si vypočuli ako prišiel prvý sneh a pomocou hviezdičiek ilustrovali dej úryvku z tvorby Eleny Čepčekovej. V čítaní sa pri ohníku vystriedali všetci žiaci a určite pochopili, aký to Martin chodieva k ľuďom na bielom koni.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti nie je len cieľom slovenského jazyka, prelína sa každým vyučovacím predmetom. Žiaci sa boria s čítaním matematických úloh, s náučným textom v prírodovede, vlastivede či s textom piesne v učebnici hudobnej výchovy. Čítanie s porozumením je základom samostatného učenia sa. Pokiaľ naši žiaci budú pracovať s informáciami samostatne, ešte uplynie nejaký ten čas, ale prečítaniu pokladničného dokladu, cestovného poriadku či návodu na jednoduchý pracovný postup sa v bežnom živote nevyhnú.

Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti je v našej škole každodennou prioritou, preto je dôležité i naďalej podporovať a zatraktívniť čítanie kníh, neustále prispievať k rozvoju čitateľskej gramotnosti a toto bola jedna z ciest.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Iveta Petriková

 

Fotogaléria:

Videné: 666 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/citame-spolu/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.