Print this Článok

Daň z nehnuteľností – základné sadzby na rok 2016 / VZN č. 3/2015

DAŇ Z POZEMKOV

 Katastrálne územia

 ORNÁ PÔDA TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST
Hodnota pôdy €/m2 Hodnota pôdy €/m2 Ročná sadzba dane
LENARTOV 0,1244 0,0185 1,20%

Katastrálne územie Lenartov  Hodnota pôdy €/m2  Ročná sadzba dane
ZÁHRADY 1,85 0,30%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 1,85 0,30%
OSTATNÉ PLOCHY 0,0491 0,30%
RYBNÍKY S CHOVOM RÝB 0,0491 2,00%
LESNÉ POZEMKY 0,0491 2,00%
STAVEBNÉ POZEMKY 18,58 0,30%

Hodnota lesnej pôdy, na ktorej sú hospodárske lesy je stanovená podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnotu pôdy, podľa vyhlášky, vypočíta Národné lesnícke centrum alebo iný vecne príslušný orgán, resp. súdny znalec. Doklad o hodnote pozemku predkladá daňovník správcovi dane spolu s vyplneným daňovým priznaním. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

DAŇ ZO STAVIEB

Katastrálne územie Lenartov – ročná sadza dane zo stavieb – 0,33 € (za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby ZASTAVANÁ PLOCHA (€/m2)
Ročná sadzba Príplatok za podlažie
STAVBA NA BÝVANIE A DROBNÉ STAVBY, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,039 0,05
STAVBY NA POĽNOHOSPODÁRSKU PRODUKCIU, skleníky, administratíva 0,070 0,05
CHATY A STAVBY NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU 0,13 0,05
SAMOSTATNE STOJACE GARÁŽE 0,2 0,05
STAVBY HROMADNÝCH GARÁŽÍ 0,2 0,05
STAVBY HROMADNÝCH GARÁŽÍ UMIESTNENÉ POD ZEMOU 0,2 0,05
PRIEMYSELNÉ STAVBY, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, skladovanie, administratíva 0,23 0,05
STAVBY NA OSTATNÉ PODNIKANIE a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratíva 0,33 0,05
OSTATNÉ STAVBY 0,13 0,05

 

DAŇ Z BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Katastrálne územie Lenartov PODLAHOVÁ PLOCHA (€/m2)
Ročná sadzba
BYT, vrátane príslušenstva (pivnice) 0,070
NEBYTOVÝ PRIESTOR na celom území obce určený na účel: garáž, garážové státie 0,070
NEBYTOVÝ PRIESTOR na celom území obce slúžiaci na podnikanie 0,070
NEBYTOVÝ PRIESTOR slúžiaci na iné účely ako na podnikanie 0,070

 

Videné: 663 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/dan-z-nehnutelnosti-zakladne-sadzby-na-rok-2016-vzn-c-32015/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.