Print this Článok

Dobrovoľný hasičský zbor Lenartov informuje – ochrana lesov pred požiarmi

Vážený spoluobčania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás
chceme upozorniť na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 14 zákona NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje
povinnosti fyzických osôb o nasledujúcu povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení
v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo
v užívaní“ pre fyzické osoby a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. Predmetný
zákon ďalej fyzickým osobám zakazuje :

1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú
spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich
vykonávanie.
5. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku
alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie tohto zákazu je možné podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou vo výške 331 € a podľa § 62
citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred
požiarmi do 100 €. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypaľovania
suchej trávy pri práci v záhradách a v prírodnom prostredí.

Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní
požiarov podľa § 46 a § 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.

Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je
často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily
a prostriedky. Žiadame preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním
nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.

Zachovajme spoločne krásu a zdraviu prospešný vplyv našich lesov aj pre ďalšie generácie.

Videné: 436 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/dobrovolny-hasicsky-zbor-lenartov-informuje-ochrana-lesov-pred-poziarmi/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.