Print this Článok

HODNOTENIE PROJEKTU ČÍTAJME LEPŠIE

Čítanie je studnicou poznania, informovanosti, prostriedkom zdokonaľovania zručností či iných činností. Je nástrojom predstavivosti a životaschopnosti dôležitej do budúcnosti. Tam, kde čítanie chýba, stráca sa aj hovorené slovo. Knihy sa dnes dostávajú veľmi do úzadia popri všetkej modernej technike, čo je na škodu.
Zakúpením 273 kníh do Školskej knižnice pri ZŠ Lenartov sme dali možnosť našim žiakom, aby si knihy vypožičiavali a čítali doma aj v škole, tak ako to bolo vždy.
Aktivity projektu sme realizovali v čase od júna 2017 do mája 2018. Keďže sme zakúpili viac kusov kníh z jedného titulu, mohli sme čítať na pokračovanie v triedach 2.A, 3.B, 4.A a 4.B, mesačne jednu knihu. Spolu sme prečítali minimálne 56 kníh, názvy sme zapisovali do tabuliek, ktoré boli vyvesené na nástenkách v triede. Žiaci 4.A si tiež viedli čitateľské denníky.
Počas roka prebiehala  čitateľská súťaž žiakov 2.A – 4.A v rámci tried Akú knihu som prečítal doma s mesačným vyhodnocovaním triednym učiteľom. Najlepším ročníkovým čitateľom v 2.A sa stala Katka Bilá a v 4.A Margitka Bilá.
Súťažné témy čítania boli nasledujúce:     
November 2017 – kniha, ktorá ma motivovala k lepším výsledkom v učení
December 2017 – kniha, ktorá ma zaujala
Január 2018 – kniha, ktorú by som prečítal mladším súrodencom
Február 2018 – kniha, v ktorej sa píše o živote, ktorý by som chcel žiť
Marec 2018 – kniha, v ktorej sa píše o tom, ako zlepšiť svoj život
Apríl 2018 – kniha o prírode
Máj 2018 – kniha, ktorú by som odporučil kamarátovi
Žiaci si spolu s učiteľkami vyberali básne do recitačnej súťaže Povedz mi básničku, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti Marca – mesiaca knihy. Recitáciou žiaci pred kolektívom predviedli svoje schopnosti, vedomosti, talent a odvahu, upevnili si dôveru vo vlastné schopnosti a posilnili zdravé sebavedomie.
S cieľom podporiť rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením sme realizovali hodiny hlasného čítania a žiacke besedy o prečítaných knihách. Sprievodnou činnosťou po prečítaní každej knihy bol rozhovor, v ktorom sme kontrolnými a pomocnými otázkami sledovali u žiakov správnosť pochopenia textu. O nič ľahšie nebolo pre nich ani správne vyjadrenie sa, keďže je tu problém s prekonaním jazykovej bariéry. Čítanie  jednotlivých viet pomalým tempom, prepis tlačeného textu, písanie a dopĺňanie slov do viet, pomenovanie obrázkov slovami v maľovanom čítaní, dramatizácia prečítaného textu, napodobňovanie jednotlivých replík, diskusia o  správaní sa literárnych hrdinov, dokončenie deja podľa vlastnej fantázie, tvorba a písanie viet, vystrihovanie, lepenie a usporiadanie obrázkov do vytvorených viet podľa následnosti v plagátovom spracovaní, tvorba puzzle z farebného obrázka, zhotovenie čitateľských denníkov, záložiek do kníh, výtvarné spracovanie i výstavky ilustrácií boli ďalšími doplnkovými činnosťami, ktoré v zjednodušenej podobe zvládli aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnych triedach. Tí, ktorí ešte nepoznali všetky písmená, aktivity projektu realizovali hlasným čítaním učiteľa na interaktívnej tabuli cez dataprojektor.
Počas realizácie aktivít projektu sa výrazne prehĺbil vzťah žiakov k čítaniu, rozvíjala sa ich inteligencia, fantázia, predstavivosť, zlepšovali sa jazykové a komunikačné zručnosti, sústredenosť, rozširovala sa slovná zásobu, uspokojovali sa ich emocionálne potreby, zušľachťovali etické hodnoty pri rozlišovaní dobra a zla, podporili sa informačné a prezentačné zručnosti, prebudila sa ich túžba po poznávaní, vedomostiach a sebazdokonaľovaní. Žiaci, ktorí často a radi čítali,  boli v čítaní lepší ako tí, ktorí sa čítaniu nevenovali dostatočne, lepšie sa učili, čítaním uspokojovali nielen telo, ale aj myseľ a užili si tiež veľa zábavy. Čítanie s porozumením ich učilo o okolitom dianí, dozvedeli sa zaujímavosti o knihe, sami o sebe i o druhých.
Nemyslíme si, že ukončením realizácie aktivít projektu na knihy v školskej knižnici zabudneme. Ba naopak, zostalo nám ešte veľa neprečítaných a neprebádaných kníh, v čítaní ktorých plánujeme pokračovať i v nasledujúcom období.

 

Mgr. Iveta Petriková

riaditeľka školy        

Foto:

Videné: 221 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/hodnotenie-projektu-citajme-lepsie/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.