Aktualizované: 09.07.2020

Print this Stránka

Komunitné centrum Maják

Komunitné centrum v obci Lenartov

Komunitné centrum v obci Lenartov bolo zriadené v rámci Národného projektu Komunitné centrá 1. mája 2015.

Komunitné centrum obce Lenartov sídli v budove bývalého školského bytu.

Zriaďovacia listina Komunitného centra
Veľkosť súboru: (95.7 KiB) | Zobrazené 87 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. decembra 2019
Krízový plán obce Lenartov pri poskytovaní sociálnych službách
Veľkosť súboru: (14.3 KiB) | Zobrazené 31 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. júna 2020

Kontakt:

Komunitné centrum
Lenartov 89
086 06 Malcov

 

e-mail: kclenartov@lenartov.sk

Facebook: Komunitné centrum Maják Lenartov

Prevádzková doba KC:

Pondelok 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30
Utorok 7.30 – 11.30

12.00 – 15.30

Streda 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30
Štvrtok 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30
Piatok 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30

 

 

 

 

 

Každý pracovný deň – administratíva 7:30 – 9:00
Každý pracovný deň – poradenstvo a aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb 9:00 – 15:30
Obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00
Pracovníci KC obce Lenartov:

 • OP-G KC – Mgr. Ivana Balogová
 • OP KC – Mgr. Jana Kačmárová
 • AOP KC – Marek Bilý

Poslaním KC v obci Lenartov je sprístupniť sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám také príležitostí a možností, ktoré im napomôžu zapojiť sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite.

Klientmi KC sú prioritne obyvatelia MRK, vyznačujúci sa najmä nasledujúcimi znakmi:

 • nízky príjem pod alebo pri hranici životného minima
 • dlhodobá nezamestnanosť
 • nízka vzdelanostná úroveň
 • nízka úroveň bývania
 • sociálna odkázanosť
 • nízka hygienická úroveň a starostlivosť o zdravie

Vzhľadom na poslanie a ciele KC Lenartov sú však priestory a aktivity KC prístupné aj pre ostatných obyvateľov obce, ktorí taktiež predstavujú potenciálnu klientsku základňu KC.

Komunitné centrum v obci Lenartov poskytuje komplexné, odborné činností, iné činností a aktivity, ktorými prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni:

 • sociálne poradenstvo – poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia

problému a podľa potreby aj sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – poskytnutie pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní či úradných tlačív, pri písomnej komunikácií s úradmi a inštitúciami, pri rokovaniach s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na riešení klientovej situácie.
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • preventívne programy – realizácia pravidelných preventívnych besied zameraných na rôzne témy v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy, zvyšovania finančnej gramotnosti, predchádzania vzniku požiarov, bezpečnosti na ceste a pod.
 • záujmová činnosť – zabezpečenie aktívneho, bezpečného a zmysluplného trávenia voľného času detí, rozvoj ich životných zručností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a podpora budovania vzájomných kontaktov.

 

 

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/institucie/komunitne-centrum/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.