Aktualizované: 19.12.2014

Print this Stránka

Obecný úrad

Obecný úrad Lenartov
Lenartov 37
086 06 Malcov
okr. Bardejov

IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
č. účtu: 3618491001/5600

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 16:00
Štvrtok: 8:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 16:00

 

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Lenartov sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov je zastupiteľský zbor obce zložený z deviatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Lenartov je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 •  obecná rada
 •  komisie obecného zastupiteľstva a to:
  • komisia na vysporiadanie pozemkov
  • komisia verejného poriadku
  • komisia pre overovanie majetkového priznania
  • finančná komisia
  • kultúrno-športovo-sociálna komisia
 • obecný úrad v Lenartovektorý sa člení na nasledujúce oddelenia:
  • administratívne oddelenie
  • kancelária terénnej sociálnej páce
 • služba verejného poriadku
 • dobrovoľný hasičský zbor

 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce  Mária Lamancová, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/institucie/obecny-urad/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.