Print this Článok

Obsadenie funkcie prísediacich na okresnom súde Bardejov

Okresný súd Bardejov sa v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) obracia na obec Lenartov so žiadosťou o predloženie kandidátov na funkciu prísediacich a ich následnú voľbu Obecným zastupiteľstvom v Lenartove (ďalej len “Oú”).

 

Podľa § 140 ods. 1 zákona prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest.

 

Podľa § 139 ods. 1 zákona za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

  • v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  • je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  • je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v § 139 ods. 1 písm. b) až e) zákona a podmienkou štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

 

Podľa § 141 ods. 1 zákona prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.

 

Podľa § 1472 ods. 3 zákona sľub skladá prísediaci do rúk predsedu príslušného súdu a potvrdzuje ho svojím podpisom.

 

U prísediacich, je žiaduce, aby im pracovné povinnosti dovoľovali zúčastňovať sa na pojednávaniach súdu bez nároku na priznanie náhrady mzdy.

 

Občania, ktorí majú záujem o výkon funkcie prísediaceho a spĺňajú vyššie uvedené predpoklady, sa môžu na Obecnom úrade v Lenartove, Lenartov 37, 086 06 Malcov u Ing. Jany Bľandovej, starostky obce. tel č. 0905 937 628, do 30 apríla 2014.

 

Videné: 774 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/obsadenie-funkcie-prisediacich-na-okresnom-sude-bardejov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.