Print this Článok

Ochrana lesov pred požiarmi

Na území Bardejovského okresu v roku 2019 vzniklo celkovo 119 požiarov   s priamou škodou 183 525 EUR. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a  jedna osoba utrpela zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2018 došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 27  prípadov a  k zvýšeniu priamych škôd  o 112 915 EUR.

Jednotky   Hasičského a záchranného zboru   v okrese Bardejov  uchránili  pri  zásahoch  hodnoty  vo  výške 2 487 500 EUR.

Podľa štatistických údajov za rok  2019 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo  v mesiaci marec  (39 požiarov), apríl (20 požiarov) a február (12 požiarov). 

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za obdobie mesiacov január až december vykazujeme 55 týchto požiarov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k zvýšeniu o 24 prípadov.   

            Najväčšia požiarovosť v roku 2019 bola v týchto obciach: Bardejov (52), Raslavice (5), Zborov (4), Kľušov (4) a Bartošovce (3), Chmeľová (3), Kochanovce (3), Koprivnica (3), Stuľany (3).

            Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov 54 (o 37 prípadov viac oproti roku 2018) vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov s priamymi škodami vo výške 800 EUR.

            Pokiaľ ide o lesy, v roku 2019 (rovnako ako v roku 2018) neevidujeme v lesoch žiadny požiar.

Ohrozenosť lesných  porastov v tomto  období podnecujú klimatické faktory – sucho,  vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie,  turistika, fajčenie.    

Väčšina  požiarov vzniká  z nedbanlivosti  alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného  ohňa (turistika, táborenie, hra  detí, vypaľovanie  suchej trávy, kladenie ohňa v lese, fajčenie a pod.)

Preto nový  systém protipožiarnej prevencie a  ochrany v lesoch vychádza  z platných právnych  predpisov na úseku  požiarnej ochrany najmä zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších a vyhlášky  MV SR č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane  pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako  aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,  štátnej správy lesného  hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými  organizáciami,  ktoré   vykonávajú  svoje  aktivity v prírode a hlavne  v  lese.  Ide  najmä  o dôsledné dodržiavanie a rešpektovanie príslušnej  dokumentácie ako sú  požiarny poriadok, požiarne poplachové smernice, mapové podklady (textová a grafická časť), časový harmonogram hliadkovacej činnosti, písomná dokumentácia o vykonanej hliadkovacej činnosti.

Systém efektívnej protipožiarnej prevencie  a ochrany je založený na včasnom spozorovaní a odovzdaní informácie o možnom požiarnom nebezpečenstve, resp. o vzniknutom požiari. Toto je často rozhodujúcim faktorom pre zamedzenie škôd veľkého rozsahu. Rovnako dôležitá  je dostupnosť, rýchla  lokalizácia miesta, intenzity a rozsahu požiaru  a v závislosti  od toho mobilizácia  vlastných pohotovostných síl, hasičských jednotiek, i ďalších zložiek.

Rozhodujúcu úlohu  v oblasti prevencie  zohrávajú tri hlavné faktory.

Prvým je plošné pokrytie  celého územia pozorovacou službou, druhým schopnosť pozorovacej služby včas, presne a na správne miesto odovzdať informáciu o požiarnom nebezpečenstve a tretím adekvátne materiálno-technické vybavenie pozorovacej  a hliadkovacej služby a vlastných pohotovostných síl.

 

    Z uvedeného dôvodu na zabezpečenie týchto úloh je potrebné z úrovne miest a obcí vykonať nasledovné opatrenia:

  1. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15   1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v súlade  s  § 36 až 37 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
  2. preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci,
  3. prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 ods. 1 písm. a) cit. zákona u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor,
  4. preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.

 

Odporúčajúce ustanovenia:

 

  1. zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov,
  2. zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať pri plnení tejto úlohy s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami zameranými na ochranu prírody.

        

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bardejove                                                       

plk. Ing. Dušan Novotný, v.r.

                                                                                                                                                                                                                                                            

Videné: 34 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/ochrana-lesov-pred-poziarmi-2/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.