Print this Článok

OZNÁMENIE o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Lenartov

 V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že obec Lenartov začala dňom 04.08.2014 prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lenartov.

 

Verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Lenartov sa uskutoční

 

  • dňa 14.08.2014 (štvrtok) o 14:00 hod. v zasadačke obecného úradu s orgánmi štátnej správy a samosprávy, susednými obcami, fyzickými a právnickými osobami (správcovia inžinierskych sietí),
  • dňa 14.08.2014 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v katastrálnom území obce.

 

Návrh ÚPN obce Lenartov bude v termíne od 04.08.2014 do 04.09.2014 sprístupnený k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Prešov – odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade v Lenartove v pracovných dňoch počas úradných hodín. Zároveň bude zverejnený na  www.uzemneplany.sk/upn/lenartov

 

Žiadame orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby, predovšetkým správcov inžinierskych sietí, aby v termíne najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia zaslali svoje stanoviská k Návrhu ÚPN – O Lenartov na adresu obecného úradu.

 

Vyzývame občanov obce Lenartov, vlastníkov pozemkov, občianske združenia, podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia podali svoje pripomienky k Návrhu ÚPN obce Lenartov písomnou formou na adresu obecného úradu.

 

Ak sa oslovené orgány, organizácie a dotknuté subjekty v určenej lehote nevyjadria, v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že k Návrhu ÚPN-O  Lenartov nemajú pripomienky.

 Ing. Jana Bľandová
starostka obce
Videné: 632 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/oznamenie-o-prerokovani-navrhu-uzemneho-planu-obce-lenartov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.