Print this Článok

Oznámenie o prerokovaní Zadanie pre Územný plán obce Lenartov

V zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánované a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení oznamujeme, že obec Lenartov ako orgán územného plánovania začína dňom 25.09.2013 prerokovanie Zadania pre Územný plán obce Lenartov.

 

Zadanie pre ÚPN obce bude v termíne od 25.09.2013 do 25.10.213 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Obvodnom úrade v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky a na obecnom úrade v Lenartove v pracovných dňoch počas úradných hodín a tiež elektronicky na www.lenartov.sk a www.uzemneplany.sk

 

Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby, predovšetkým správcov inžinierskych sietí, aby v termíne najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia zaslali svoje stanoviská k Zadaniu pre ÚPN obce Lenartov.

 

Vyzývame občanov obce Lenartov, organizácie a podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podali svoje pripomienky k návrhu Zadania pre ÚPN obce Lenartov písomnou formou na obecný úrad.

 

V prípade, že sa dotknuté subjekty prerokovania v určenej lehote nevyjadria, obstarávateľ bude predpokladať, že k Zadaniu pre ÚPN-O Lenartov nemajú pripomienky.

 

Príloha

Zadanie pre územný plán obce Lenartov
Veľkosť súboru: (296.1 KiB) | Zobrazené 1646 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 24. septembra 2013
Videné: 731 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/oznamenie-o-prerokovani-zadanie-pre-uzemny-plan-obce-lenartov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.