Print this Článok

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23. júna 2013 (nedeľa) o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu v Lenartove, s týmto programom:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Záverečný účet obce za r. 2012
 5. Výročná správa obce za r. 2012
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ za r. 2012
 7. Správa o zmene výzvy na projekt z OP ŽP – zmena palivovej základne
 8. VZN o podmienkach predaja a poskytovaní služieb, určení času predaja a času prevádzky na území obce Lenartov
 9. Návratná sociálna výpomoc – prerokovanie žiadostí
 10. Návrh pre čiastočné vysporiadanie pozemkov v okolí rómskej osady
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

 

                                                                                                                Ing. Jana Bľandová

                                                                                                                        starostka obce

Videné: 581 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-na-oz/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.