Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 29.12.2015 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Správa hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Lenartov na rok 2016
  4. Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
  5. Povodňový plán záchranných prác obce Lenartov – zriaďovacia listina a štatút
  6. VZN obce Lenartov č. 6/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.
  7. VZN obce Lenartov č. 5/2015 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Lenartov.
  8. VZN obce Lenartov č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Lenartov
  9. Diskusia – rôzne
  10. Záver

 

Zariaďte si svoju prácu tak, aby ste sa zasadnutia mohli nerušene zúčastniť.

Videné: 239 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-10/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.