Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 15.12.2016 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba prac. komisií, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa riaditeľky MŠ o činnosti MŠ za šk. rok 2015/2016 a plán činnosti na a šk. rok 2016/2017
 5. Dodatok k prevádzkovo-technickému poriadku Domu smútku
 6. Oddelimitovanie pozemkov okolo cestného telesa
 7. Plánované rozvojové a investičné aktivity na rok 2017 a prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
 9. Správa hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu na rok 2017
 10. Aktuálne čerpanie rozpočtu
 11. Diskusia
 12. Záver
Videné: 280 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-15/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.