Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 12.05.2017 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016 a Výročná správa
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016
 6. Návrh VZN č. 1/2017 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Lenartov
 7. Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 8. Povinnosti obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia hlavného kontrolóra
 9. Územný plán obce – zmeny a doplnky k ÚPO (CHVÚ, byty)
 10. Schválenie investičného zámeru
 11. Rôzne – oslavy obce, urbárska spoločnosť, dlhodobý prenájom pozemkov
 12. Diskusia
 13. Záver
Videné: 242 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-17/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.