Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 27.10.2017 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Audit obce za r. 2016
 5. Žiadosť US – PS Lenartov k vyrubenej dani za rok 2016
 6. Návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na r. 2018
 7. Návrh VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov
 8. Dodatok č. 1 – doplnenie a úprava zriaďovacej listiny ZŠ Lenartov
 9. Zúčtovanie obecných akcií pri príležitosti 590. výročia obce
 10. Smernica č. 3/2017 o verejnom obstarávaní
 11. Návrh Smernice č. 2/2017 “Zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií a vedení evidencie priestupkov v podmienkach obce  LENARTOV
 12. Správa TSP v obci
 13. Aktuálne čerpanie rozpočtu za r. 2017
 14. Rôzne – aktuálne projekty, príprava rozpočtu, SPF, výmena kotla, byty
 15. Diskusia
 16. Záver
Videné: 139 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-20/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.