Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 23.03.2018 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce            a zriadenie komisie
 5. Návrh VZN o elektronickej komunikácii
 6. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok Domu smútku
 7. Návrh kúpy krbových pecí pre 12.b.j.
 8. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení ŠKD Lenartov
 9. Vyúčtovanie obecnej akcie zo dňa 20.01.2018
 10. Rôzne – zmeny zákonov o obecnom zriadení, soc. kuratele a soc. službách a i.
 11. Diskusia
 12. Záver
Videné: 133 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-22/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.