Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 21.12.2018 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
 5. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove.
 6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 7. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok. 2019.
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
 9. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu.
 10. Aktuálne čerpanie rozpočtu obce.
 11. Návrh nájomnej zmluvy o dlhodobý prenájom pozemkov patriacich US-PS Lenartov.
 12. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019.
 13. Diskusia – rôzne.
 14. Záver
Videné: 78 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-26/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.