Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 26.02.2019 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Investičný zámer obce k žiadosti o poskytnutie podpory cez ŠFRB.
 5. Projekt prestupného bývania.
 6. Systém prestupného bývania v obci Lenartov.
 7. Program odpadového hospodárstva obce Lenartov na roky 2016 – 2020.
 8. Aktuálny stav realizujúcich rozvojových projektov v obci.
 9. Správa o činnosti Základnej školy v Lenartove v šk. roku 2019/2020 s výhľadom na roky 2021 – 2023.
 10. Správa o činnosti školskej knižnice.
 11. Poskytovanie informácií k porušovaniu zákona o cestnej premávke – žiadosť o súčinnosť.
 12. Správa hlavnej kontrolórky ohľadom využívania obecných motorových vozidiel pre potreby občanov.
 13. Rôzne – projekt Zdravé regióny, úroveň vytriedenia odpadov, sadzobník poplatkov, výrub drevín v k. ú. Lenartov, dlhodobý prenájom pozemkov od US – PS Lenartov.
 14. Diskusia.
 15. Záver
Videné: 168 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-27/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.