Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 30.05.2019 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartov.
 5. Záverečný účet obce za rok 2019 a výročná správa obce za rok 2018.
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce.
 7. Správa z obecnej akcie a vyúčtovanie.
 8. Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny a odmeny za zastupovanie.
 9. Žiadosti občanov o návratné sociálne výpomoci.
 10. Žiadosť o kúpu pozemku.
 11. Zmluva o zriadení vecného bremena.
 12. Aktuálne čerpanie rozpočtu.
 13. Rôzne – aktuálne výzvy, schválené projekty, žiadosť o pridelenie bytu, projekt MŠ, vyhliadková veža, záznam z vykonanej kontroly, plánované akcie – SNP a október, oplotenie obecných pozemkov.
 14. Diskusia.
 15. Záver
Videné: 91 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-28/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.