Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2019 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
 5. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020.
 6. VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov.
 7. Návrh rozpočtu obce na r. 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2023.
 8. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu.
 9. Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – schválenie prevodu.
 10. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve urbárskej spoločnosti na novovytvorené parcely podľa realizovaných geometrických plánov.
 11. Žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na r. 2020 a zúčtovanie schválených dotácií za r. 2019.
 12. Rôzne – vyúčtovanie obecných akcií, stanovy VVS, a.s., stav investičných projektov v obci, žiadosti občanov, harmonogram výziev – schválenie vstupov obce do projektov
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020
 14. Správa audítora za r. 2018.
 15. Záver
Videné: 53 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-31/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.