Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 21.05.2015 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2014
 5. Výročná správa obce za rok 2014
 6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
 7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014
 8. PHSR – vyhodnotenie dotazníka, SWOT analýza
 9. VZN o organizovaní verejných športových podujatí
 10. Návrh na zápis do kroniky za rok 2014 a schválenie odmeny kronikárke
 11. Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove
 12. Žiadosti občanov o návratné pôžičky
 13. Zmluva so Spoločnou úradovňou Sveržov
 14. Žiadosť ohľadom oporného múra
 15. Diskusia
 16. Záver
Videné: 521 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-7/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.