Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 24.07.2015 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a zloženie sľubu poslanca – náhradníka
 5. Daň z nehnuteľnosti PD Javorina – odvolanie
 6. DHZ – havarijný stav požiarnej zbrojnice, požiarna technika – rozhodnutie
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – prerokovanie
 8. Návrh na odmeny pre poslancov OZ a hlavnej kontrolórke za 1. polrok 2015 a zástupcovi starostky za zastupovanie
 9. Analýza plánovanej novovytvorenej pracovnej pozície
 10. Rôzne: PHSR – pripomienkovanie, futbalový turnaj – žiadosť občanov, koncert ČF a Idy Kelarovej, súťaž Lenartovský šofér, projekt bývania
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Videné: 374 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-8/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.