Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať

dňa 06.11.2014 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Zhodnotenie činnosti počas volebného obdobia volených zástupcov samosprávy (starostka, poslanci)
  5. Informácia o prebiehajúcich projektoch – štatút ROH
  6. Finančné vyrovnanie nájomcov 18 b. j. za riešenie havarijného stavu okien
  7. Diskusia – rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Poďakovanie a záver

 

   Ing. Jana Bľandová

  starostka obce

Videné: 463 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.