Zmluvy 2014 » Obec Lenartov

Zmluvy 2014


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
229
Zmluva o finančnom vyrovnaní 1/2014 Zmluva č. 1 - č. 6 / 2014 o finančnom vyrovnaní (výmena okien 18. b. j. ) 800 €, 800 €, 800 €, 800 €, 800 €, 800 €, 29.12.2014 30.12.2014
DETAIL FAKTÚRY
245
Rámcová kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka stavebného, záhradné, spotrebného a ostatného materiálu 20.000,00 € 29.12.2014 30.12.2014
DETAIL FAKTÚRY
230
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnyhch a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2014 Zmluva o poskytnutí dotácie - podpora MRK - výstavba nájomných bytov 3.000,00 € 23.12.2014 23.12.2014
DETAIL FAKTÚRY
226
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru Predmetom zmluvy je dodávka tovaru predávajúcim uvedeného v prílohe č. 1/dodanie školských pomôcok - hmotná núdza 15.12.2014 16.12.2014
DETAIL FAKTÚRY
231
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015 10.12.2014 11.12.2014
DETAIL FAKTÚRY
224
Zmluva o dielo č. 1/2014 Zapožičanie Betlehema na obdobie adventu 200,00 € 10.12.2014 11.12.2014
DETAIL FAKTÚRY
228
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrazové poistenie UOZ počas AČ - formou Dobrovoľníckej služby č. 5190015451 30.10.2014 31.10.2014
DETAIL FAKTÚRY
223
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 368/2014-IZ-4.0/V poskytnutie nenávratného finančného príspevku 29.10.2014 30.10.2014
DETAIL FAKTÚRY
222
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 331/2014-IZ-4.0/V poskytnutie nenávratného finančného príspevku 29.10.2014 30.10.2014
DETAIL FAKTÚRY
221
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2014 Nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie náteru strechy kostola 1500,00 € 16.10.2014 17.10.2014
DETAIL FAKTÚRY
207
Zmluva o využívaní Nonstop Banking Zánik potvrdenia o využívaní služieb Nonstop Banking 07.10.2014 08.10.2014
DETAIL FAKTÚRY
217
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytnutie nenávratného finančného projektu na realizáciu projektu 24.09.2014 25.09.2014
DETAIL FAKTÚRY
213
Zmluva o bežnom účte Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobesných obchodných podmienok VÚB, a.s. 17.09.2014 18.09.2014
DETAIL FAKTÚRY
227
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru (potraviny pre ŠJ) 02.09.2014 03.09.2014
DETAIL FAKTÚRY
211
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín 31.08.2014 01.09.2014
DETAIL FAKTÚRY
210
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín 31.08.2014 01.09.2014
DETAIL FAKTÚRY
215
Poistná zmluva pre skupinové poistenie Poistná zmluva pre skupinové (úrazové) poistenie žiakov ZŠ (1.9.2014 - 30.8.2015) 201,84 € 28.08.2014 29.08.2014
DETAIL FAKTÚRY
209
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam Opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu podľa požiadaviek 28.08.2014 29.08.2014
DETAIL FAKTÚRY
216
Darovacia zmluva č. 2014/865-HM prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe darcu, ktorý neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť darcovi 0, 00 € 25.08.2014 26.08.2014
DETAIL FAKTÚRY
220
Zmluva o dielo č. 04/2014 Maľba stien v interéri Materskej školy Lenartov 4 205,40 € 20.08.2014 21.08.2014
DETAIL FAKTÚRY
212
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 1/2014 Finančný príspevok na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí 850,00 € 20.08.2014 21.08.2014
DETAIL FAKTÚRY
299
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb v rámci výzvy - Environmentálny fond 08.08.2014 11.08.2014
DETAIL FAKTÚRY
219
Zmluva o dielo č. 03/2014 Výstavba plotu v areáli ZŠ Lenartov 3 899,52 € 07.08.2014 08.08.2014
DETAIL FAKTÚRY
208
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MInisterstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR za rok 2014 poskytnutie dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie 9 408,00 € 31.07.2014 01.08.2014
DETAIL FAKTÚRY
214
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu na rok 2014 400,00 € 30.07.2014 31.07.2014
DETAIL FAKTÚRY
201
Darovacia zmluva č. 15-14-01 Grant na podporu projektu "Detské ihrisko - miesto radosti a šantenia" 450 € 23.06.2014 24.07.2014
DETAIL FAKTÚRY
202
Zmluva o dielo č. 1/2014 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 6 100,00 € 15.07.2014 16.07.2014
DETAIL FAKTÚRY
206
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec 65,00 € 30.06.2014 01.07.2014
DETAIL FAKTÚRY
205
Zmluva č. 24371 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ 2 000,00 € 19.06.2014 20.06.2014
DETAIL FAKTÚRY
199
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú činnosť detí na rok 2014 Úhrada výdavkov za deti Centra voľného času, Dlhý rad 12, Bardejov, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Lenartov. 12.06.2014 13.06.2014
DETAIL FAKTÚRY
197
Zmluva č. 798-11-4255/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Posytnutie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 0 09.06.2014 12.06.2014
DETAIL FAKTÚRY
198
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Elektronické zasielanie faktúr 10.06.2014 11.06.2014
DETAIL FAKTÚRY
203
Zmluva o dielo Zhotovenie sadovnícko-architektonického návrhu s prípadným autorským dohľadom nad realizáciou projektu 19.05.2014 19.05.2014
DETAIL FAKTÚRY
195
Kúpno - predajná zmluva Kúpa prenosnej motorovej striekačky PS 12 s obsahom motora 143 cm. 2150 € 14.05.2014 15.05.2014
DETAIL FAKTÚRY
194
Zmluva o zbere a odvoze odpadu Zber a odvoz odpadu 14.05.2014 15.05.2014
DETAIL FAKTÚRY
196
Zmluva o poskytnutie služieb Audit ročnej účtovnej závierky obce Lenartov zostavenej k 31.12.2013 450,00 € 12.05.2014 13.05.2014
DETAIL FAKTÚRY
218
Zmluva o dielo č. 02/2014 Zateplenie severnej a východnej steny na budove Materskej školy 10 746,69 € 02.05.2014 05.05.2014
DETAIL FAKTÚRY
200
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Zhotovenie a odovzdanie webovej aplikácie s názvom "Webová aplikácia Geosense Geoportal" 07.04.2014 08.04.2014
DETAIL FAKTÚRY
192
Zmluva dielo č. TS 1/2014 Elektronické zabezpečenie Základnej školy 1411,20 € 26.02.2014 26.02.2014
DETAIL FAKTÚRY
187
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 07.02.2014 08.02.2014
DETAIL FAKTÚRY
191
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti ´- pozemku do výlučného vlastníctva kupujúceho 2250,00 € 05.02.2014 06.02.2014
DETAIL FAKTÚRY
193
Zmluva o odovzdaní a prevzatí do správy Správa a obhospodarovanie majetku obce Lenartov 03.02.2014 04.02.2014


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.