Zmluvy 2017 » Obec Lenartov

Zmluvy 2017


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 19 Prenájom nehnuteľnosti 54,50 €/rok 29.12.2017 29.12.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby prijímateľovi terénnou formou v mieste jeho trvalého bydliska 0,70 €/ hod. 29.12.2017 29.12.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby prijímateľovi terénnou formou v mieste jeho trvalého bydliska 0,70 € / hod. 29.12.2017 29.12.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Interiérové vybavenie projektu: ,,Komunitné centrum Lenartov". 16.140,00 € 28.12.2017 28.12.2017
DETAIL FAKTÚRY
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 07.12.2017 20.12.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o zabezpečení doprovodu žiakov pri preprave Zabezpečenie doprovodu žiakov z obce Lenartov do ZŠ v Malcove a späť, prepravcom počas dní školského vyučovania. 01.12.2017 14.12.2017
DETAIL FAKTÚRY
Rámcová kúpna zmluva Dodávka potravinárskeho tovaru 28.09.2017 04.12.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Finančné prostriedky na realizáciu Projektu ,,Čítajme lepšie" 1.500 € 04.08.2017 30.11.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 30.11.2017 30.11.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia aktivít projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Lenartov 201 610,80 € 09.11.2017 10.11.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme bytu Prenájom bytu 46,60 € 07.11.2017 10.11.2017
DETAIL FAKTÚRY
Rámcová kúpna zmluva Dodávka tovaru V zmysle platného cenníka 01.09.2017 03.11.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia: ,,Dokumentácia k územnému rozhodnutiu pre komunikácie Lenartov - Osada (ďalej len DUR)" 545,00 € 04.10.2017 09.10.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec Bezodplatný prevod vlastníctva 66,00 € 04.10.2017 09.10.2017
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Predaj pozemkov 10.661,00 € 04.10.2017 09.10.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia: ,,Projekt miestnej komunikácie Lenartov - Osada" 1.200 € 04.10.2017 09.10.2017
DETAIL FAKTÚRY
Mandátna zmluva Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby 200 €/mesiac 01.10.2017 02.10.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Zhotovenie a dodanie Urbanistickej štúdie časti obce Lenartov - Osada 3.480 € 25.09.2017 25.09.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - ,,Lenartov - vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite ,,Osada" 15.920 € 22.09.2017 22.09.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Prieskumné práce k úlohe vodovod, rozšírenie vodovodu v časti Osada 11.520 € 06.09.2017 06.09.2017
DETAIL FAKTÚRY
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín pre ŠJ 31.08.2017 04.09.2017
DETAIL FAKTÚRY
Poistná zmluva Úrazové poistenie žiakov ZŠ 141,75 € 31.08.2017 04.09.2017
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Predaj časti nehnuteľnosti 3,00 €/m2 21.08.2017 21.08.2017
DETAIL FAKTÚRY
Mandátna zmluva Komplexne zabezpečiť proces verejného obstarávania a činnosti s ním spojené 1 740 € 18.08.2017 18.08.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia aktivít Projektu ,,Komunitné centrum Lenartov" 321 659,00 € 10.08.2017 15.08.2017
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností 2,00 € / 1m2 04.08.2017 04.08.2017
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Dodanie tovaru - medu 6 €/ 1kg = 570 € 01.08.2017 04.08.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní služieb Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou, overenie skutočnosti požadovaných zákonom 700 € 19.07.2017 19.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Dohoda o skončení nájmu Skončenie nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou na pozemok č. 45/2010 13.07.2017 17.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zriadenie pripojenia k sieti (verejná telefónna služba) 20,00 €/mesiac 14.07.2017 17.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Účelom prenájmu nehnuteľnosti je výstavba nájomných bytov v obci Lenartov - (,,Bytový dom 12 bytových jendotiek, Lenartov") 23.06.2017 10.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme bytu č. 13/ 2/a Prenájom bytu do užívania 37,60 €/mesačne 30.06.2017 07.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Zabezpečenie a poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre v rámci Projektu financovaného z prostriedkov ESF 06.07.2017 06.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie v sume 3.000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné, ochranné, pracovné prostriedky pre členov DHZO 3.000 € 01.07.2017 04.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP Záväzok poskytovateľa spracovať pre objednávateľa Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy spolu s opisom projektu, rozpočtom 1.500 € 21.06.2017 04.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Rámcová kúpna zmluva Opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu podľa požiadaviek (druh, množstvo) 23.06.2017 04.07.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby prijímateľovi terénnou formou v mieste jeho trvalého bydliska 0,70 € / hod. 30.06.2017 30.06.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci Lenartov v rámci Projektu financovaného z prostriedkov ESF a prostriedkov ŠR SR. 09.06.2017 09.06.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o výpožičke Výpožička 4 ks zbierkových predmetov zo zbierok VHÚ Bratislava, VHM Piešťany a MO Svidník 26.05.2017 29.05.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva na zapracovanie žiadosti o NFP Záväzok poskytovateľa spracovať pre objednávateľa Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 2.000 € 09.05.2017 18.05.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Územný plán obce Lenartov - Zmeny a doplnky č.01 v lokalite osada 3 420,00 € 24.04.2017 05.05.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o servisnej službe Umiestnenie dávkovačov Umiestnenie dávkovačov 26.04.2017 02.05.2017
DETAIL FAKTÚRY
Memorandum o spolupráci Vzájomná spolupráca na pilotnom projekte s názvom ,,Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík" 12.04.2017 24.04.2017
DETAIL FAKTÚRY
Licenčná zmluva Ilustrácie ku knižnej publikácii 250,00 € (až po knižnom vydaní diela) 28.03.2017 04.04.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Vyvinutie modelu nízkonákladového domu a spracovanie k nemu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 3.900,00 € 15.03.2017 29.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom pozemku parcela č. E-KN č. 394 Bezodplatne 21.03.2017 23.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností 4,00 €/m2 (5 149 m2) - 20.596 € 22.03.2017 23.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí dotácie Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality ,,Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce I. etapa - projektová dokumentácia na chodníky okolo cesty 1/77" 5.600,00 € 01.03.2017 03.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
Poistná zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie MOS 52,00 € 28.02.2017 03.03.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dodávke energií Združenie dodávky elektriny 43,00 €/MWh 20.02.2017 27.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Zabezpečenie publicity a informovanosti projektu pre projekt ,,Komunitné centrum Lenartov" (veľkoplošná reklamná tabuľa, trvalá vysvetľujúca tabuľa, informačná tabuľa) 990,00 € 23.02.2017 23.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Poskytovanie služieb externého manažmentu v rámci projektu ,,Komunitné centrum Lenartov". 570 hod. projekt; 10,32 €/hod. 22.02.2017 23.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
Mandátna zmluva Inžinierske činnosti - výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt ,,Komunitné centrum v obci Lenartov" 2 484,00 € 23.02.2017 23.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolufinancovaní Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 55,00 €/rok/dieťa 10.02.2017 15.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Dodanie a vypracovanie projektovej dokumentácie 5.598,00 € 13.04.2017 13.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dotáciách Poskytnutie dotácie na účel podpory sociálnych a kultúrny potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity podľa schváleného projektu ,,Pilotný projekt prestupného bývania v obci Lenartov." 38.199,00 € 29.12.2016 09.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní služieb Mapový portál mObec 360 €/rok (300 €/ďalšie roky) 26.01.2017 03.02.2017
DETAIL FAKTÚRY
Poistná zmluva Predĺženie záruky TV v zasadačke OcÚ 29,77 € 18.01.2017 31.01.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí služby Dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti realizačného projektu stavby ,,Komunitné centrum v obci Lenartov" 10 423,00€ 23.01.2017 23.01.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Vypracovanie diela: spracovanie žiadosti o NFP vrátane príloh na čerpanie finančných prostriedkov v Programu Ľudské zdroje v zmysle príslušnej výzvy, Komunitné centrum v obci Lenartov 2.000,00 € 09.01.2017 13.01.2017


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.