Zmluvy 2019 » Obec Lenartov

Zmluvy 2019


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
802019
Zmluva o poskytnutí služieb Prebíjanie a čistenie kanalizačného potrubia a šachiet 18 b.j. 560 € 27.12.2019 30.12.2019
DETAIL FAKTÚRY
792019
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti 770 € 27.12.2019 27.12.2019
DETAIL FAKTÚRY
742019
Zmluva o poskytnutí NFP Realizácia aktivít projektu: Lenartov - Rekonštrukcia a dostavba materskej školy 280 272,00 € 09.12.2019 16.12.2019
DETAIL FAKTÚRY
75762019
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Zriadenie účtu pre čerpanie a splácanie istiny debetného zostatku 100 000,00 € 10.12.2019 10.12.2019
DETAIL FAKTÚRY
642019
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rómska osada Lenartov - Komunikácie a spevnené plochy 1. a 3. etapa 4 800 € 16.09.2019 29.11.2019
DETAIL FAKTÚRY
722019
Autorská zmluva Tvorba ,,Realizačného projektu výsadby" 1 000 € 07.11.2019 27.11.2019
DETAIL FAKTÚRY
732019
Zmluva o dielo Zhotovenie projektovej dokumentácie: Rómska osada Lenartov - Komunikácie a spevnené plochy 4.750,00 € 21.11.2019 22.11.2019
DETAIL FAKTÚRY
712019
Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie služieb počas trvania projektu - Projekt MOPS Lenartov 56 040,00 € 28.06.2019 06.11.2019
DETAIL FAKTÚRY
702019
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia Vystúpenie na Koncerte chrámových zborov 100,00 € 06.11.2019 06.11.2019
DETAIL FAKTÚRY
692019
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia Vystúpenie na Koncerte chrámových zborov 50,00 € 31.10.2019 31.10.2019
DETAIL FAKTÚRY
672019
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia Vystúpenie na Koncerte chrámových zborov 200,00 € 29.10.2019 30.10.2019
DETAIL FAKTÚRY
682019
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia Vystúpenie na Koncerte chrámových zborov 200,00 € 29.10.2019 30.10.2019
DETAIL FAKTÚRY
662019
Zmluva o spolupráci Vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľa Projektu, prostredníctvom poskytovania sociálnej služby KC Formou refundácie 28.10.2019 28.10.2019
DETAIL FAKTÚRY
652019
Zmluva o spolupráci Vytvorenie podmienok na dosiahnutie cieľov Projektu - TSP Formou refundácie 24.10.2019 24.10.2019
DETAIL FAKTÚRY
632019
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019 Spolufinancovanie nákladov 64 €/dieťa 11.10.2019 17.10.2019
DETAIL FAKTÚRY
622019
Zmluva o poskytovaní služieb Zber a odvoz odpadu Podľa cenníka 25.09.2019 25.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
602019
Rámcová kúpna zmluva Dodávka mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov Podľa ponukového listu 19.09.2019 19.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
582019
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia Vystúpenie Klubu heligonkárov - ,,Posedenie s dôchodcami" 60 € 12.09.2019 13.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
572019
Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP Spracovanie Žiadosti o NFP na projekt - Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Lenartov 550 € 13.09.2019 13.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
572019
Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP Spracovanie Žiadosti o NFP na projekt - Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Lenartov 550 € 13.09.2019 13.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
552019
Rámcová kúpna zmluva Opakované dodávky ovocia podľa požiadaviek Na základe faktúry 11.09.2019 11.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
552019
Rámcová kúpna zmluva Dodávky ovocia podľa požiadaviek Na základe faktúry 06.09.2019 11.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
532019
Poistná zmluva Úrazové poistenie žiakov 123,42 € 03.09.2019 03.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
512019
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia Zabezpečenie kultúrneho podujatia - Posedenie s dôchodcami 150 € 02.09.2019 03.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
592019
Zmluva o zabezpečení bezplatnej prepravy doprovodu žiakov Zabezpečenie bezplatnej prepravy doprovodu žiakov z obce Lenartov do ZŠ Malcov a späť 02.09.2019 02.09.2019
DETAIL FAKTÚRY
522019
Rámcová kúpna zmluva Predaj mäsa a mäsových výrobkov priebežne, podľa požiadaviek - ŠJ Podľa cenníka 30.08.2019 30.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
502019
Kúpna zmluva Telefón Gigaset C530 9,90 € 30.08.2019 30.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
492019
Kúpna zmluva Telefón Gigaset C530 19,90 € 30.08.2019 30.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
472019
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín odberateľovi počas šk. roka 2019/2020 Podľa cenníka 30.08.2019 30.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
482019
Úrazové poistenie UoZ - MOS Úrazové poistenie - MOS 55,25 € 27.08.2019 27.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
432019
Kúpna zmluva Automatický výdajný systém pre platený odber pitnej vody - Lenartov - vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite ,,Osada" 18 168 € 22.08.2019 23.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
442019
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu: Multifunkčné ihrisko s osvetlením v Lenartove 32 400 € 22.08.2019 23.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
352019
Zmluva o poskytnutí dotácie Schválenie projektu - Príprava pozemkov pre druhé kolo svojpomocnej výstavby legálnych domov 7 000 € 08.08.2019 16.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o združenej dodávke elektriny Združená dodávka elektriny 07.08.2019 07.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
402019
Zmluva o zhotovení veci na zákazku Zhotovenie drevenej pamätnej tabule k výročiu SNP 500 € (bez DPH) 01.08.2019 01.08.2019
DETAIL FAKTÚRY
392019
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Kúpa technickej vybavenosti v 24 nájomných bytoch 53 860 € 12.07.2019 22.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
382019
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Poskytnutie finančných prostriedkov na kúpu 24 nájomných bytov nižšieho štandardu 535 500 € 12.07.2019 22.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
422019
Mandátna zmluva č. 120719-1 Externý manažment pre projekt: ,,Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Lenartov" 4 968 € 12.07.2019 12.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
372019
Partnerská zmluva o realizácii spoločného mikroprojektu Realizácia mikroprojektu: ,,Zastávka Kultúra" 01.07.2019 10.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
342019
Zmluva o poskytnutí dotácie Oprava toaliet v sále kultúrneho domu - projekt je podporený z rozpočtu PSK 1 600,00 € 21.06.2019 08.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Zber (odvoz) a likvidácia odpadu 15.05.2007 02.07.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Oprava sociálnych zariadení a prístupovej chodby na OcÚ 9 758,00 € 28.06.2019 28.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
362019
Úrazové poistenie Poistenie UoZ - dobrovoľnícka služba 13,28 € 24.06.2019 24.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
332019
Zmluva o poskytnutí služieb Prebíjanie a čistenie kanalizačného potrubia a šachiet 200 € 14.06.2019 21.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o zriadení vecného bremena Vecné bremeno Bezodplatne 17.06.2019 21.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
312019
Zmluva o úvere Poskytnutie úveru 31 670 € 12.06.2019 18.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
302019
Zmluva o úvere Poskytnutie úveru 94 500 € 12.06.2019 18.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
462019
Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia Vystúpenie speváckej skupiny KALINA pri príležitosti 75. výročia SNP 150 € 14.06.2019 14.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
322019
Poistná zmluva č. 2406960437 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 280,31 € / rok 13.06.2019 13.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
292019
Kúpna zmluva Dodávka veľkoobjemového kontajnera 3 996 € / 3 ks 10.06.2019 10.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
232019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MOPS Lenartov 197 525,88 € 22.05.2019 06.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
262019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/04OB031 Poskytnutie finančného príspevku na projekt ,,Dovybavenie terénnej opatrovateľskej služby" 1 600,00 € 04.06.2019 04.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
242019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/03SD035 Finančný príspevok na projekt - ,,Aj škola futbalu a basketbalu integruje" 2 000 € 03.06.2019 03.06.2019
DETAIL FAKTÚRY
272019
Zmluva o poskytnutí služby ,,Externý projektový manažment pre prípravu a realizáciu projektu: Lenartov - Rekonštrukcia a dostavby materskej školy" Vykonávanie všetkých aktivít a činností súvisiacich s poskytnutím služby 7 700,00 € 31.05.2019 31.05.2019
DETAIL FAKTÚRY
282019
Zmluva o dielo Zhotovenie kovovej konštrukcie na ,,živú sochu" 800 € 24.05.2019 24.05.2019
DETAIL FAKTÚRY
222019
Zmluva o poskytnutí služieb Zabezpečenie simultánneho prekladu pri pracovnom a spoločenskom stretnutí v Saint Léonard de Noblat 340,00 € 07.05.2019 15.05.2019
DETAIL FAKTÚRY
252019
Zmluva o poskytnutí služby Projekt stavby - Lenartov - Rekonštrukcia a dostavba materskej školy 11 340,00 € 07.05.2019 07.05.2019
DETAIL FAKTÚRY
452019
Nájomná zmluva Prenájom nehnuteľností na uskladnenie materiálu 3 596 € 30.04.2019 30.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
212019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš 20,00 € bez DPH /1 ks/1 rok 26.04.2019 26.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
182019
Zmluva o dielo Realizácia vodovodnej prípojky 15.04.2019 19.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
162019
Mandátna zmluva Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt ,,Lenartov vodovod - rozšírenie vodovodu v lokalite Osada" 2 700 € 17.04.2019 17.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
202019
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dotácia pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia 3 000 € 16.04.2019 17.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
192019
Zmluva o pripojení Pripojenie odberného miesta - Lenartov 129 194,00 € 16.04.2019 17.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o združenej dodávke elektriny Elektrická prípojka KC 12.04.2019 12.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
142019
Zmluva o poskytnutí grantu Poskytnutie grantu na projekt ,,Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetín 1 000 € 04.04.2019 05.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
152019
Zmluva o dielo Preklad ,,Stanov členstva v medzinárodnom spoločenstve sv. Leonarda" 200,00 € 29.03.2019 05.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 1,00 € 04.04.2019 04.04.2019
DETAIL FAKTÚRY
132019
Zmluva o zhotovení veci na zákazku Zhotovenie dreveného obrazu rezbárskym spôsobom - kostol sv. Leonarda v Lenartove 350,00 € 27.03.2019 27.03.2019
DETAIL FAKTÚRY
122019
Zmluva o obstaraní zájazdu Obstaranie zájazdu 3 819,00 € 23.03.2019 25.03.2019
DETAIL FAKTÚRY
112019
Zmluva o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpadu Odvoz a likvidácia ostatného a nebezpečného odpadu - ,,Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov" 58 698,00 € 18.03.2019 18.03.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zabezpečenie audítorských služieb 1 400 € 07.03.2019 07.03.2019
DETAIL FAKTÚRY
102019
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva 630 000,00 € 26.02.2019 27.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
92019
Zmluva o dielo Realizácia stavebného diela: Lenartov - vodovod 178 547,39 € 21.02.2019 21.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Predaj palivového dreva 4 300 € 18.02.2019 18.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
Záložná zmluva Danie do zálohy stavbu - Bytový dom so súp. číslom 91 268 510,00 € 22.01.2019 04.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
82019
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti MOS 61,75 € 30.01.2019 01.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o servisnej službe Predplatená služba dodávky dávkovačov vône a papierových uterákov 01.02.2019 01.02.2019
DETAIL FAKTÚRY
72019
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby prijímateľovi terénnou formou v mieste jeho trvalého bydliska 0,70 € / hod. 31.01.2019 31.01.2019
DETAIL FAKTÚRY
62019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany obce Lenartov 520,00 € 18.01.2019 18.01.2019
DETAIL FAKTÚRY
52019
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie podľa schváleného projektu ,,Zabezpečenie podmienok pre novú výstavbu v rámci budovania systému prestupného bývanie v obci Lenartov" 7 000,00 € 02.01.2019 09.01.2019
DETAIL FAKTÚRY
42019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Príspevok na podporu akcie 8. ročníka ,,Behu na Kráľovu studňu 2019" 500,00 € 08.01.2019 08.01.2019
DETAIL FAKTÚRY
12019
Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru za účelom realizácie vzdelávacej činnosti 13 €/1deň 04.10.2018 07.01.2019


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.