Print this Článok

Rozpočet obce Lenartov na rok 2016

Rozpočet obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Číslo Text 2016 2017 2018
Hlavná kategória Bežné príjmy 713.00,00 715.000,00 715.000,00
100 Daňové príjmy 300.000,00 300.000,00 300.000,00
200 Nedaňové príjmy 13.000,00 15.000,00 15.000,00
300 Granty a transfery 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Kapitálove príjmy 0,00 10.000,00 10.000,00
300 Granty a transfery 0,00 10.000,00 10.000,00
Finančné operácie príjmové 15.000,00 0,00 0,00
Príjmy bežného a kapitálového hospodárenia 713.000,00 725.000,00 725.000,00
Príjmy celkom 728.000,00 725.000,00 725.000,00
600 Bežné výdavky 700.000,00 700.000,00 700.000,00
700 Kapitálové výdavky 13.000,00 25.000,00 25.000,00
800 Finančné operácie výdavkové 15.000,00 25.000,00 25.000,00
Výdavky bežného a kapitálového hospodárenia 713.000,00 725.000,00 725.000,00
Výdavky celkom 728.000,00 725.000,00 725.000,00
Výsledok hospodárenia z bežného hospodárenia 13.000,00 0,00 0,00
Výsledok z kapitálového hospodárenia – 13.000,00 0,00 0,00
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia z finančných operácii 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia celkom 0,00 0,00 0,00

 

Rozpočet obce Lenartov na rok 2016 eur
hlavná kategória kategória Bežné príjmy 713.000,00
100 Daňové príjmy 300.000,00
110 Dane z príjmov 280.000,00
120 Dane z majetku 20.000,00
200 Nedaňové príjmy 13.000,00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 10.000,00
290 Iné nedaňové príjmy 3.000,00
300 Granty a transfery 400.000,00
310 Tuzemské bežné granty – ZŠ 250.000,00
310 Tuzemské bežné granty – dotácie 10.000,00
310 Tuzemské bežné granty – rodinné prídavky 30.000,00
310 Tuzemské bežné granty – osobitný príjemca 100.000,00
310 Tuzemské bežné granty – refundácia projektov 10.000,00
Kapitálové príjmy 0,00
400 Finančné operácie príjmové 15.000,00
450 Zostatok na účte – ZŠ 10.000,00
450 Zostatok na účte z ostatných fondov obce 5.000,00
Príjmy bežného a kapitálového hospodárenia 713.000,00
Príjmy celkom 728.000,00
600 Bežné výdavky 700.000,00
610 Mzdy, platy 295.000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní 100.000,00
630 Tovary a služby 200.000,00
640 Bežné transfery 105.000,00
700 Kapitálové výdavky 13.000,00
710 Obstaranie kapitálových aktív 13.000,00
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – finančné operácie výdavkové 15.000,00
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 15.000,00
Výdavky bežného a kapitálového hospodárenia 713.000,00
Výdavky celkom 728.000,00
Výsledok hospodárenia z bežného hospodárenia 13.000,00
Výsledok z kapitálového hospodárenia – 13.000,00
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia 0,00
Výsledok hospodárenia z finančných operácii 0,00
Výsledok hospodárenia celkom 0,00
Rozpis rozpočtu pre základnú školu, materskú školu a školskú jedáleň
Bežné výdavky celkom 340.000,00
z toho:
a) prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom 260.000,00
v tom:
– osobné náklady – výdavky 200.000,00
– prevádzkové náklady – výdavky 60.000,00
b) originálne kompetencie
v tom:
– materská škola 50.000,00
– materská škola – osobné náklady 40.000,00
– materská škol – prevádzkové náklady 10.000,00
ŠJ – školská jedáleň 30.000,00
– školská jedáleň – osobné náklady 20.000,00
– školská jedáleň – prevádzkové náklady 10.000,00

 

Videné: 361 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/rozpocet-obce-lenartov-na-rok-2016/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.