Aktualizované: 04.03.2019

Print this Stránka

Sadzobník správnych poplatkov

SADZOBNÍK POPLATKOV OBCE LENARTOV za sprístupňovanie informácií

Poplatky za sprístupnenie informácií v pôsobnosti obce Lenartov podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:

Náklady spojené s vybavením, vyhotovením a odoslaním informácie vrátane technického nosiča     5,00 € / informácia

Spôsob úhrady:

 • v hotovosti, vložením finančných prostriedkov do pokladne
 •  bezhotovostne prevodom na účet: SK16 5600 0000 0036 1849 1001

Náklady na sprístupnenie informácie osobe so zmyslovým postihnutím (zrakovo alebo sluchovo postihnutá osoba) znáša povinná osoba – bezplatne

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE LENARTOV podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

1. Služby poskytované občanom
 • Poplatok sa vyhlásenie v miestnom rozhlase                                               2,00 €
 • Ambulantný predaj (s predajným miestom a vyhlásením)                            5,00 €
 • Vyhotovenie fotokópie                                            formát A4                       0,10 € / 1 strana
 • Odoslanie faxu                                                       formát A4                       0,40 € / 1 strana
 • Laminovanie do fólie                                              formát A4                       1,00 € / ks
 • Laminovanie do fólie                                              formát A5                       0,50 € / ks
2. Služby obecným autom
 • Preprava materiálu (občanom s trvalým pobytom)                                       0,50 € / 1 km
 • Preprava materiálu (občanom bez trvalého pobytu)                                     1,00 € / 1 km
 • Pristavenie vozidla, nakládka, vykládka                                                        3,00 €
3. Služby obecným traktorom
 • Služba traktorom                                                                                         10,00 € / 1 mth
 • Pristavenie malej vlečky                                                                                3,00 €
 • Pristavenie veľkej vlečky                                                                               5,00 €

pre cudzích:

 • služba traktorom                                                                                          20,00 € / 1 mth
 • traktor + radlica                                                                                           33,30 € / 1 mth
4. Reprezentačné predmety obce
 • Pohľadnica Lenartov                                                                                     0,20 €
 • Malá pohľadnica (drevená)                                                                           1,08 €
 • Veľká pohľadnica (drevená)                                                                          1,32 €
 • Publikácia ,,Lipa Demkova”                                                                          3,65 €
 • Publikácia ,,Zbierka piesní z údolia Večného potoka”                                  4,50 €
 • Publikácia ,,Povesti a príbehy z Lenartova”                                                 3,50 €
5. Zapožičanie hliníkového stavebného lešenia
 • Do 1 týždňa                                                                                                  3,25 € / 1 klietka (5 m2)
 • Do 2 týždňov – základná suma plus                                                             1,75 € / 1 klietka (5 m2)
 • Na viac ako 2 týždne – základná suma plus                                                 1,00 € / 1 klietka (5 m2)
6. Predaj zberných nádob a odpadových vriec na komunálny odpad
 • Kuka nádoba (110 l )                                                                                   31,78 €
 • Vrece na komunálny odpad                                                                          1,32 €
7. Prenájom pracovných nástrojov a strojov pre občanov obce

    Poplatok za zapožičanie

a) strunová/kolesová kosačka

 • So zamestnancom a bez benzínu                                                                4,00 € / 1 hod.
 • Bez zamestnanca a bez benzínu                                                                 2,00 € / 1 hod.
 • Pri zapožičaní s benzínom                                                                           podľa aktuálnej ceny benzínu

b) vysokotlakový čistič                                                                                       1,00 € / 1 hod.

c) kalové čerpadlo                                                                                               0,50 € / 1 hod.

d) uhlová brúska                                                                                                 1,00 € / 1 hod.

e) vŕtačka                                                                                                             1,00 € / 1 hod.

f) miešačka                                                                                                          0,50 € / 1 hod.

g) cirkulár                                                                                                            1,00 € / 1 hod.

h) centrála bez benzínu                                                                                      1,00 € / 1 hod.

i) kálačka                                                                                                              1,00 € / 1 deň

j) fúrik                                                                                                                   0,50 € / 1 hod.

k) rebrík                                                                                                                1,00 € / 1 deň

l) drvič záhradného odpadu                                                                                5,00 € / 1 deň

8. Zapožičanie záhradného nábytku
 • 1 sada / 1 záhradný stôl a 2 lavičky                                                             2,00 € / 1 deň
9. Poplatok za užívanie miestnosti Obecného úradu
v LETNOM OBDOBÍ

Veľká sála

 • Pre občanov bez trvalého pobytu (+energie a vývoz fekálií)                   300,00 € / 1 deň
 • Predajná akcia                                                                                           50,00 € / 1 deň
 • Svadba pre občanov s trvalým pobytom (+energie a vývoz fekálií)        150,00 € / 1 deň
 • Rod. oslava pre občanov s trvalým pobytom (+energie a vývoz fekálií)   30,00 € / 1 deň
 • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy                                                             150,00 € / 1 deň
 • Reklamné akcie, prednášky                                                                        10,00 € / 1 hod.

Malá sála

 • Predajná akcia                                                                                           30,00 € / 1 deň
 • Svadba pre občanov s trvalým pobytom                                                   10,00 € / 1 deň
 • Rod. oslava pre občanov s trvalým pobytom (+energie a vývoz fekálií)   20,00 € / 1 deň
 • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy                                                               20,00 € / 1 deň
 • Reklamné akcie, prednášky                                                                        10,00 € / 1 hod.
v ZIMNOM OBDOBÍ

Veľká sála

 • Pre občanov bez trvalého pobytu (+energie a vývoz fekálií)                   300,00 € / 1 deň
 • Predajná akcia                                                                                           50,00 € / 1 deň
 • Svadba pre občanov s trvalým pobytom (+energie a vývoz fekálií)        150,00 € / 1 deň
 • Rod. oslava pre občanov s trvalým pobytom (+energie a vývoz fekálií)   30,00 € / 1 deň
 • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy                                                             150,00 € / 1 deň
 • Reklamné akcie, prednášky                                                                        10,00 € / 1 hod.

Malá sála

 • Predajná akcia                                                                                           30,00 € / 1 deň
 • Svadba pre občanov s trvalým pobytom                                                   10,00 € / 1 deň
 • Rod. oslava pre občanov s trvalým pobytom (+energie a vývoz fekálií)    20,00 € / 1 deň
 • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy                                                               40,00 € / 1 deň
 • Reklamné akcie, prednášky                                                                        10,00 € / 1 hod.

Užívanie kuchyne

 • Nájomné s výdajom jedla a prihrievaním                                                   10,00 € / 1 deň
 • Nájomné s varením a vydávaním stravy                                                    50,00 € / 1 deň
 • Zapožičanie kuchynského riadu                                                                   0,03 € / každý kus

Zapožičanie látkových obrusov

 • Na pohrebnú hostinu (kar)                                                                          bezplatne
 • Na oslavu                                                                                                    0,30 € / 1 kus

Spoločenské organizácie obce sú oslobodené od poplatku za prenájom miestností/schôdzovú činnosť.

Pri prenájme miestností je povinnosť zakúpiť vrece na KO (1,32 €/ks).

V prípade, že užívateľ poškodí niektorú z požičaných vecí bude poškodenie hradiť v plnej výške.

 

SPRÁVNE POPLATKY

Osvedčenie

 • Podpis a listina                                                                           2,00 € / 1 strana

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte                                       5,00 € 

Potvrdenie o účasti na pohrebe                                                          bezplatne

Cintorínsky poplatok

 • Poplatok za hrobové miesto na dobu 20 rokov

a) jednohrob                                                                                        1,00 € / 20 rokov          

b) dvojhrob                                                                                          1,00 € / 20 rokov

c) trojhrob                                                                                            1,00 € / 20 rokov

d) urna                                                                                                 1,00 € / 20 rokov

e) hrobka -1 miestna                                                                            1,00 € / 20 rokov

f) hrobka – 2 miestna                                                                            1,00 € / 20 rokov

 • Cintorín (elektrina, pokosenie hrobu)                                          bezplatne

Dom smútku

 • Poplatok za prenájom obradnej siene a priestorov DS,

         chladiaceho zariadenia po celú dobu uloženia zosnulého          bezplatne

Daň za psa

 • Vydanie prvej evidenčnej známky pri zaplatení dane                 3,30 € / 1 rok
 • Pri strate známky vydanie náhradnej                                          1,00 € / 1 ks

Vydanie rybárskeho lístka

 • Týždenný                                                                                     1,50 €
 • Mesačný                                                                                      3,00 €
 • Ročný                                                                                          7,00 €
 • Trojročný                                                                                   17,00 €

Stavebná činnosť podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/sadzobnik-spravnych-poplatkov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.