Aktualizované: 18.12.2019

Print this Stránka

Hlavný kontrolór

Mária Lamancová (od 1.9.2011)

Kontakt:

Obecný úrad Lenartov
Lenartov 37
086 06, Malcov
email: kontrolorka@lenartov.sk

 

Správa o kontrolnej činnosti
Veľkosť súboru: (1.8 MiB) | Zobrazené 267 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. apríla 2018
Plán kontrolnej činnosti na r. 2020
Veľkosť súboru: (33.8 KiB) | Zobrazené 41 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. decembra 2019

Úlohy hlavného kontrolóra:

Hlavný kontrolór obce

 • vykonáva kontrolu:
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/samosprava/hlavny-kontrolor/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.