Print this Článok

Verejná suťaž – dodanie úžitkového vozidla

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

(20.05.2013)

Popis zákazky

Dodanie úžitkového vozidla – Valník do 3,5 t

Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Výzva na predloženie ponuky

podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov:                          Obec Lenartov
  IČO:                              00322270
  Sídlo:                            Obecný úrad č. 37, 086 06 Malcov
  Štatutárny zástupca:    Ing. Jana Bľandová, starostka obce
  Kontaktná osoba:         Ing. Jana Bľandová, starostka obce
  Telefón/fax:                 +421 54 4706004  /  +421 54 4884188
  E-mail:                          obeclenartov@lenartov.sk
 2. Predmet zákazky: Dodávka úžitkového vozidla do 3,5t.
 3. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o zabezpečenie dodávky úžitkového auta – valník pre zamestnancov obce zabezpečujúcich údržbu, čistotu a poriadok v správe obecného majetku, do 3,5t s výkonom od 94 kW, s ložnou plochou min 3300 x 2000 mm, 7 miestne, biela farba, vyhrievané zrkadlá, s manuálnou klimatizáciou a zosilneným  zadným pružením.
  Technické požiadavky: zabezpečenie kvalitného úžitkového vozidla – valník do 3,5 t, s nízkou obstarávacou cenou, nízkou spotrebou a dobrým záručným servisom.Verejný obstarávateľ požaduje: Kvalitnú dodávku vozidla za najnižšiu cenovú ponuku s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa.
 4. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo iný doklad oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky.
 5. Lehota na predkladanie ponúk: do 24 júna 2013 do  8.00 hod. Ponuky doručené poštou alebo osobne na adresu Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov, musia byť  v uzatvorenej obálke s nápisom „Dodávka úžitkového vozidla – Valník do 3,5t – NEOTVÁRAŤ“
  Predložené ponuky musia byť v slovenskom jazyku a úradnej mene €(euro).
 6. Predpokladaná cena predmetu zákazky: max. do 19 990 €, – vrátane DPH.
 7. Vyhodnotenie ponuky: Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – najnižšou ponúknutou cenou. Vyhodnotenia obstarávania sa uskutoční 28 júna 2013 o 15.00 hod.
  Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú parametre vo vyššie uvedených bodoch.
 8. Podmienky financovania: predmet zákazky sa bude financovať s maximálne 45% akontáciou (do 10 000 €), zvyšok splátkami na 24 mesiacov.
 9. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetu zákazky, ako aj v zmysle §42 zák. Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

 

Ing. Jana Bľandová
starostka obce Lenartov

Videné: 680 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/verejna-sutaz-dodanie-uzitkoveho-vozidla/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.