Print this Článok

Verejná súťaž – dodávka palivového dreva

Verejná súťaž

(14.01.2015)

DODÁVKA PALIVOVÉHO DREVA

Obstarávateľ

Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov

Popis zákazky

Dodávka palivového dreva

Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Výzva na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou

(podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov:                          Obec Lenartov
  IČO:                             00322270
  Sídlo:                          Obecný úrad č. 37, 086 06 Malcov
  Štatutárny zástupca:     Ing. Jana Bľandová, starostka obce
  Kontaktná osoba:         Ing. Jana Bľandová, starostka obce
  Telefón/fax:                 +421 54 4706004  /  +421 54 4884188
  E-mail:                                     obeclenartov@lenartov.sk
 2. Predmet zákazky: Dodávka palivového dreva.
 3. Opis predmetu zákazky: Na vykurovaciu sezónu 2015/2016 pre objekt v správe obce Lenartov – Základná škola Lenartov je potrebné zabezpečiť dodávku palivového dreva, vrátane dopravy a uloženia v mieste spotreby : sklad dreva pri cintoríne
 4. Množstvo a rozsah predmetu zákazky: predpokladané množstvo uvedené v prílohe č. 1
 5. Lehota a miesto predkladania ponúk:
  Vyplnenú ponuku na predmet zákazky prílohu č.1 doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu:
  Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov  v uzatvorenej obálke s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ – súťaž Palivové drevo“ v termíne do 13.2.2015 do 16,00 hod.
  Rozhodujúca je doba doručenia a nie doba odoslania ponuky. Cenová ponuka doručená po uplynutí uvedenej lehoty nebude vyhodnocovaná a bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
 6. Miesto a termín dodania predmetu služby: do miesta odberu , podľa prílohy č. 1.
 7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky
 8. Požiadavky na jednotné spracovanie ponuky:
  Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač vyplní prílohu č. 1.
 9. Spôsob stanovenia ceny: cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, v eurách, vrátane DPH, dopravy, nakládky a ostatných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky. Ponúknutá cena za predmet zákazky musí byť cenou konečnou.
 10. Podmienky účasti uchádzača (obsah ponuky): komplexná ponuka na zákazku
 11. Typ zmluvy a trvanie zmluvy : kúpna zmluva
 12. Podmienky financovania: predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa prevodným príkazom, lehota splatnosti faktúr je 15 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi, verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohovú platbu.

 

1 príloha

Ing. Jana Bľandová
starostka obce Lenartov

Priloha 1
Veľkosť súboru: (124.0 KiB) | Zobrazené 171 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 14. januára 2015

Videné: 717 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/verejna-sutaz-dodavka-palivoveho-dreva-2/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.