Print this Článok

Verejná súťaž – výmena plastových okien

Verejná súťaž

(17.07.2013)

Výmena plastových okien

Obstarávateľ

Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov

Popis zákazky

Výmena plastových okien na 18 b.j.

Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Výzva na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou

(podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov:                          Obec Lenartov
  IČO:                              00322270
  Sídlo:                             Obecný úrad č. 37, 086 06 Malcov
  Štatutárny zástupca:     Ing. Jana Bľandová, starostka obce
  Kontaktná osoba:          Ing. Jana Bľandová, starostka obce
  Telefón/fax:                  +421 54 4706004  /  +421 54 4884188
  E-mail:                           obeclenartov@lenartov.sk
 2. Predmet zákazky: Výmena okien na 18 b.j. za plastové okná s montážou, demontážou a výspravkami.
 3. Opis predmetu zákazky: Riešenie havarijného stavu okien na 18 b.j. v správe obce Lenartov – nájomné byty.
 4. Množstvo a rozsah predmetu zákazky:
  PVC okno (550 x 1430)              –        10 ks
  PVC okno (850 x 1430)              –       20 ks
  PVC okno (1750 x 1450)           –        24 ks
 5. Profil: 6 – komorový s kovaním, tepelno-izolačným sklom a bielou farbou z vonkajšej a vnútornej strany.
 6. Súčasťou okien budú aj vonkajšie parapety (biele) o šírke 180 mm  a vnútorné PVC parapety o šírke 270 mm. Súčasťou zákazky bude likvidácia a odvoz starých okien s demotážou. Okrem dodania okien je do cenovej ponuky potrebné započítať montáž a výspravky ostenia.
 7. Lehota a miesto predkladania ponúkPonuku na predmet zákazky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu:
 8. Obec  Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov  v uzatvorenej obálke s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ – súťaž  „Výmena plastových okien“ v termíne do 31.7.2013 do 16,00 hod. Rozhodujúca je doba doručenia a nie doba odoslania ponuky. Cenová ponuka doručená po uplynutí uvedenej lehoty nebude vyhodnocovaná a bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
 9. Miesto a termín dodania predmetu služby: 18 b.j. Lenartov, Lenartov 107, 086 06 Malcov s termínom dodania max. do 1. októbra 2013.
 10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky
 11. Požiadavky na jednotné spracovanie ponuky: Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
 12. Spôsob stanovenia ceny: cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, v eurách, vrátane DPH, dopravy, nakládky a ostatných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky. Ponúknutá cena za predmet zákazky musí byť cenou konečnou.
 13. Podmienky účasti uchádzača (obsah ponuky): komplexná ponuka na zákazku
 14. Podmienky financovania: predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa prevodným príkazom, lehota splatnosti faktúr je 15 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi, verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohovú platbu.

 

 

Ing. Jana Bľandová
starostka obce Lenartov

Videné: 1 055 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/verejna-sutaz-vymena-plastovych-okien/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.