Print this Článok

Výberové konanie

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta ekonóm – účtovník

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • administratíva a rozpočtovanie

 

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 100%

Miesto výkonu práce: Obec Lenartov

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritéria a požiadavky

 • ovládanie podvojného účtovníctva, účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách, znalosti daňových zákonov a zákonov o účtovníctve, rozpočtových pravidlách, zákonník práce, ovládanie PC – programy Word, Excel, internet a účtovných programov, účtovanie v účtovných programoch
 • znalosť výkazníctva, odvodovej, daňovej a mzdovej problematiky
 • znalosť rozpočtovania
 • pravidelné správy v oblasti účtovníctva a rozpočtu zariadenia
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosti zákonov : Zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • užívateľské ovládanie PC a účtovných programov

 

Prax v oblasti účtovníctva, miezd a daní, príp. audítorstvo, je výhodou. Výhodou je aj znalosť ekonomiky rozpočtových a príspevkových organizácií, anglického jazyka a spracovania projektov.
Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, analytické a logické schopnosti, samostatnosť a rozhodnosť, flexibilita, ochota pracovať so zvýšeným nasadením.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. profesijný štruktúrovaný životopis
 3. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 4. kópie dokladov a potvrdení o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov potvrdzujúcich požadované predpoklady
 5. výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 6. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Predpokladaný nástup: 01.01.2016
Platové podmienky:
na základe platných právnych predpisov.
Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie ekonóm – účtovník – NEOTVÁRAŤ” na adresu: Obec Lenartov, Lenartov 37, 08606 do 04.12.2015 do 16:00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční formou písomného a ústneho pohovoru. Pozvaní budú účastníci, ktorí spĺňajú podmienky výberového konania.

Informácie: 0905937628

                                                                                                   Ing. Jana Bľandová

                                                                                                        starostka obce

Videné: 487 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyberove-konanie-3/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.