Print this Článok

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

Obec Lenartov

Podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Lenartove

Lenartov 38, 086 06 Malcov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný druh a typ školského zariadenia  v zmysle zákona č. 317/2009 a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
  • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti

Iné kritéria a požiadavky:

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady
  • znalosť príslušnej legislatívy, komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti

Požadované doklady:

  • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)písomný návrh koncepcie školského zariadenia
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v obálke označenej „Výberové konanie MŠ“ do 20. mája 2014 do 15:00 hod. na adresu: Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.                                                                

 

Ing. Jana Bľandová
starostka obce

Videné: 560 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-materskej-skoly/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.