Print this Článok

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov

Podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie finkcie riaditeľa Základnej školy v Lenartove

Lenartov 42, 086 06 Malcov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Iné kritéria a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady
 • znalosť príslušnej legislatívy, komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti

 

Požadované doklady:

 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 •  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v obálke označenej „Výberové konanie ZŠ“ do 20. mája 2014 do 15:00 hod. na adresu: Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.                                                                

Ing. Jana Bľandová
starostka obce

Videné: 639 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.