Print this Článok

Výberové konanie na vykonanie prác – na zhotoviteľa diela / Stavebné úpravy schodišťa a chodby v budove OÚ

Obec Lenartov vyhlasuje

výberové konanie na vykonanie prác – na zhotoviteľa diela

“Stavebné úpravy schodišťa a chodby v budove OÚ”

 

 1.Obstarávateľ: Obec Lenartov, v zastúpení – starostka Ing. Jana Bľandová, Lenartov č. 37, 086 06  Malcov / IČO: 00322270 / DIČ: 2020623231 / e-mail: obeclenartov@lenartov.sk / tel. č.: 054/4706004 / fax: 054/4884188

2. Miesto realizácie: Budova obecného úradu, Lenartov 37

3. Predmet obstarávania: je potrebná osobná prehliadka

 • elektroinštalačné práce spojené s výmenou starej elektroinštalácie a novými svetelnými zdrojmi
 • zníženie a zateplenie stropu, lištovanie stropu
 • likvidácia starej omietky, nanesenie novej omietky, stierkovanie, lakovaný náter a čiastočný obklad stien
 • pokládka dlažby na schody
 • výmena zábradlia
 • vymurovanie steny s osadením dverí

4. predpokladaný termín realizácie:

 • začiatok: január 2016
 • Doba realizácie: január 2016

5. Obsah ponuky uchádzača na zhotoviteľa diela:

 • základné údaje uchádzača,
 • aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačí z internetu),
 • súpis stavieb rovnakého typu a rozsah prevedených prác,
 • návrh zmluvy o dielo,
 • ponukový rozpočet diela, vrátane rekapitulácie ceny

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

 • cena diela
 • zmluvné podmienky
 • kompletnosť cenovej ponuky
 • referenčné stavby

Výhodou bude vlastné stavebné lešenie a zabezpečenie vývozu stavebného odpadu.

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa.

7. Miesto a spôsob predkladania ponúk:

Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou na Obecný úrad v Lenartove v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením obchodného mena uchádzača a s označením: Stavebné úpravy schodišťa a chodby OÚ

8. Lehota predkladania ponúk je:

 • do 08.01.2016 do 16:00 hod.

9. Záverečné ustanovenia:

 • obstarávateľ neplatí náklady uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky,
 • každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
 • obstarávateľ má právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý nepredložil požadované doklady alebo uchádzač predloží doklady, ktoré sú neplatné alebo nepravdivé,
 • obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača

 

 

Videné: 845 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyberove-konanie-na-vykonanie-prac-na-zhotovitela-diela-stavebne-upravy-schodista-a-chodby-v-budove-ou/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.