Print this Článok

Výberové konanie – odborný pracovník poverený riadením komunitného centra

Microsoft Word - VK KC - Lenartov OPPRKC

Prevádzkovateľ komunitného centra obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov

vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka(1) povereného riadením komunitného centra (OPPRKC).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15/05/2015 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Lenartove.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, že majú záujem o pozíciu OPPRKC.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12/05/2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

____________________________

(1) Pod pojmom pracovníka sa na účely tejto Zmluvy v súlade so zákonom č.365/2015 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v z. n. p. rozumie podľa kontextového významu žena alebo muž v príslušnom gramatickom tvare.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky 3a).

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPPRKC sú:

Vzdelanie, zodpovedajúce požiadavkám zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§84, ods. 4, písm. a-c;

 1. vyššie odborné vzdelanie(2) získané absolvovaním vzdelávacieho programu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, androgogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť,
 2. vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe, zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu,
 3. akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach, uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej troch rokov ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).

 

Výberové kritéria na pozíciu OPPRKC sú:

 • Preukázateľná prax min. 2 roky v oblasti sociálnej alebo komunitnej práce; výhodou je prax so sociálne znevýhodnenými skupinami.
 • Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania;+ schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách / lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite / lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

________________________

(2) Zákon č. 245/200/ Z. z. v z. n. p.


 

 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPPRKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov(3) (nie staršieho ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je komunitné centrum Lenartov 37, 086 06  Lenartov.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/06/2015.

________________________

(3) Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle §63 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.


 

Popis práce OPPRKC:

Cieľom práce OPPRKC je organizačné, metodické a personálne riadenie komunitného centra v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce komunitného centra vo vzťahu k jeho klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov komunitného centra. Odborný pracovník, poverený riadením komunitného centa koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v konkrétnej obce.

OPPRKC vykonáva činností:

 • ako OPKC a popri uvedených úlohách plní úlohu vedenia KC, koordinuje celú činnosť KC;
 • poskytuje sociálne poradenstvo(4) a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientom komunitného centra; v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činností odborného pracovníka;
 • vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb KC a v záujme rozvoja KC;
 • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má KC dosah; zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností KC, ako aj rozvoja a udržateľnosti KC;
 • zodpovedá za kvalitu poskytnutej odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity KC;
 • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov;
 • zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;
 • zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov KC;
 • pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC, podieľa sa na zaškoľovaní nových pracovníkov KC;
 • asistuje pri riadení všetkých odborných činností, iných činností a aktivít KC;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom;
 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

__________________________

(4) Kvalifikačné predpoklady sp uvedené v § 84 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


 

Súbor na stiahnutie: VK KC – Lenartov OPPRKC

Videné: 1 005 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyberove-konanie-odborny-pracovnik-povereny-riadenim-komunitneho-centra/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.