Print this Článok

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Lenartov,

Lenartov 37, 086 06  Lenartov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len “zákon”)

ČÍSLO VÝZVY: Len 1/2015

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov

Adresa: Lenartov 37, 086 06  Lenartov

IČO: 00322270

DIČ: 2020623231

Starosta: Ing. Jana Bľandová

kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová

telefón: 047/4706004

e-mail: Obec Lenartov<obeclenartov@lenartov.sk>

Názov predmetu zákazky: “Monitoring a hodnotenie projektu”

Opis predmetu zákazky:

Monitoring a hodnotenie projektu, kontrola prezenčných listín a pracovných výkazv, spracovanie monitorovacích správ, komunikácia s FSR, príprava a realizácia publicity. Odpracuje 270 hodín. Podmienky výkonu práce: Obec požaduje aby pracovníci odpracovali v sídle obce 100% pracovného času.

Predmet zákazky: Poskytnutie služieb

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Lenartov

Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky: 1980,00 EUR bez DPH

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

Možnosť predloženia variantných riešení: Nie

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: do 01.10.2015

Podmienky účasti uchádzačov:

 • Doklad o oprávnení poskytovať službu predložený ako fotokópia alebo výpis z internetového registra.

Obsah ponuky:

 • Doklad o oprávnení poskytovať službu.
 • Cenová ponuka – uvedenie ceny celkom za realizáciu verejného obstarávania na kompletný predmet zákazky
 • Cenová ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku.

Spôsob určenia ceny:

 • Ak uchádzač:
 • Uchádzačom navrhovaná ponuková cena bude vyjadrená v EUR,
 • Navrhovaná ponuková cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 1. je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:
 • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
 • sadzba DPH a výška DPH,
 • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

2. nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke,

 • Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.

 

Kritériá na hodnotenie ponúk:

 • Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky.
 • Spôsob vyhodnotenia kritérií: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšou ponukou.

Predloženie ponuky:

 • Lehota na predloženie ponuky: do 11.02.2015 do 15:30 hod.
 • Uchádzač predloží podpísanú ponuku podľa vzoru – Príloha č. 1 tejto výzvy, ktorá bude elektronicky vyplnená a podpísaná.
 • Uchádzač predloží podpísanú ponuku osobne alebo doručeným listom.
 • Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Doplňujúce informácie:

 • Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom.

Vyhradenie práva:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

 • Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmena okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO,
 • Neprijať ani jednu ponuku, v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.

Uplynutie lehoty viazanosti: do 31.12.2015

Miesto: Obec Lenartov, dňa 27.01.2015

 

………………………………..

Ing. Jana Bľandová

starostka obce

Súbor PDF:

Vyzva Na Predkladanie Ponuk Len 1-2015
Veľkosť súboru: (1.3 MiB) | Zobrazené 529 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 27. januára 2015

Videné: 425 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.