Print this Článok

Výzva na predloženie cenovej ponuky – dodávka kompletného systému záhradného oplotenia okolo školskej knižnice s osadením

Výzva

na predloženie cenovej ponuky

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na

Dodávku kompletného systému záhradného oplotenia okolo školskej knižnice s osadením

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                                     Obec Lenartov

IČO:                             00322270

Sídlo:                          Obecný úrad č. 37, 086 06 Malcov

Štatutárny zástupca:     Ing. Jana Bľandová, starostka obce

Kontaktná osoba:         Ing. Jana Bľandová, starostka obce

Telefón/fax:                 +421 54 4706004 / +421 54 4884188

E-mail:                                     obeclenartov@lenartov.sk

 

2. Zmluva na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

3. Názov predmetu zákazky:
Dodávka kompletného systému záhradného oplotenia okolo školskej knižnice s osadením:

– dodávka bránky

– dodávka dvojkrídlovej brány

– dodávka plotových dielov bez stĺpikov

a následné osadenie systému oplotenia.

 

4. Opis predmetu zákazky:
1. Dodávka brány – 1 ks dvojkrídlová o rozmeroch: výška 140 cm., šírka 400 cm.

2. Dodávka bránky – 1 ks o rozmeroch: výška 137 cm., šírka 128 cm.

3. Dodávka plotových dielov:

  • 4 ks. o rozmeroch: výška 70 cm., šírka 222 cm.
  • 1 ks. o rozmeroch: výška 76 cm., šírka 99 cm.
  • 3 ks. o rozmeroch: výška 76 cm., šírka 220 cm.

Dodávka plotových dielov je bez stĺpikov, nakoľko oplotenie sa bude zakladať do už zrealizovaného kameninového základu.

Systém záhradného oplotenia je potrebné dodať z antikorózneho materiálu so zinkovým povlakom a lakovaním. Plotové dielce môžu byť v horizontálnej ponuke alebo zaoblené.

Špecifickou požiadavkou je, aby hrot šípu nebol ostrý, ale zaoblený.

 

5. Miesto poskytnutia služby: Obec Lenartov

 

6. Trvanie zmluvy a lehota ukončenia dodávky:

Predpoklad uzavretia zmluvy Marec / 2015

 

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 13. februára 2015 do 16.00 hod. Ponuky sa môžu doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu uvedené v bode 1. tejto výzvy:

Obecný úrad č. 37, 086 06 pošta Malcov

Email: obeclenartov@lenartov.sk

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cenová ponuka a vzhľad (estetické hľadisko).

 

9. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk nevybrať žiadnu ponuku.

 

V Lenartove, dňa 29. 01. 2015

 

Zverejnené na internetovej stránke verejného obstarávateľa: www.lenartov.sk, nástenke obecného úradu a obecnej výveske.

                                                                                               Ing. Jana Bľandová

                                                                                               starostka obce

 

Videné: 947 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-dodavka-kompletneho-systemu-zahradneho-oplotenia-okolo-skolskej-kniznice-s-osadenim/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.