Print this Článok

Výzva na predloženie cenovej ponuky – pokládka asfaltu

OBEC LENARTOV

Lenartov č. 37, 086 06 Malcov

 Výzva

na predloženie cenovej ponuky

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na

1. Pokládka recyklovaného asfaltu – rómska osada
2. Pokládka recyklovaného asfaltu – spevnená plocha pri kotolni

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov:  Obec Lenartov
  IČO:   00322270
  Sídlo:  Obecný úrad č. 37, 086 06 Malcov
  Štatutárny zástupca:   Ing. Jana Bľandová, starostka obce
  Kontaktná osoba:  Ing. Jana Bľandová, starostka obce
  Telefón/fax:  +421 54 4706004  /  +421 54 4884188
  E-mail:  obeclenartov@lenartov.sk
 2. Zmluva na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
 3. Názov predmetu zákazky:
  1. Pokládka recyklovaného asfaltu – rómska osada
  2. Pokládka recyklovaného asfaltu – spevnenie plochy pri kotolni
 4. Opis predmetu zákazky:
  Spevnená plocha pri kotolni ZŠ: odkop jestvujúcej zeminy cca 48 m3 s odvozom, pokládka hrubého kameniva hr. 150 mm, pokládka jemného kameniva hr. 50 mm, pokládka recyklovaného asfaltu hr.60 mm a obojstranný obsyp krajnice 0,3 m. Jedná sa o plochu cca 200m2.
  Rómska osada: Vyrovnávacia kameninová vrstva hr. 50 mm, pokládka recyklovaného asfaltu hr. 60 mm a obosjtranný obsyp krajnice 0,3 m. Jedná sa o plochu cca 200m2.
 5. Miesto poskytnutia služby: Obec Lenartov
 6. Trvanie zmluvy a lehota ukončenia dodávky: Predpoklad uzavretia zmluvy Júl / 2014
 7. Lehota na predkladanie ponúk: do 30. júna 2014 do 16.00 hod. Ponuky sa môžu doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu uvedené v bode 1. tejto výzvy:
  Obecný úrad č. 37, 086 06 pošta Malcov
  Email: obeclenartov@lenartov.sk
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cenová ponuka, žiadame uviesť aj cenovú ponuku s DPH.
 9. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk nevybrať žiadnu ponuku.

 

 

V Lenartove, dňa 12. 06. 2014

 

Zverejnené na internetovej stránke verejného obstarávateľa: www.lenartov.sk, nástenke obecného úradu a obecnej výveske.

                                                                                               Ing. Jana Bľandová
starostka obce

Videné: 798 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-pokladka-asfaltu/

Komentáre

 1. Jozef Rimanovsky píše:

  ked neni nikdo lacnejsi,tak čo sa da robit.Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.