Print this Článok

Výzva na predloženie cenovej ponuky


OBEC LENARTOV

Lenartov č. 37, 086 06 Malcov

Výzva

na predloženie cenovej ponuky

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

na

Modernizáciu a zefektívnenie verejného osvetlenia v obci s výmenou svetelných zdrojov

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                          Obec Lenartov
IČO:                             00322270
Sídlo:                          Obecný úrad č. 37, 086 06 Malcov
Štatutárny zástupca:     Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Kontaktná osoba:         Ing. Jana Bľandová, starostka obce
Telefón/fax:                 +421 54 4706004  /  +421 54 4884188
E-mail:                                     obeclenartov@lenartov.sk

 

 1. Zmluva na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Názov predmetu zákazky:
  Modernizácia a zefektívnenie verejného osvetlenia v obci s výmenou svetelných zdrojov
 3. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o výmenu 77 ks svetelných zdrojov za svietidlo typu LED, z toho 67 ks svietidlo LED 15W a 10 ks svietidlo LED 30W.
  Predmetom zákazky je vypracovanie návrhu na zmenu verejného osvetlenia:
  – pri dodaní celého svetelného zdroja
  – iba pri výmene starých (sodíkových) svietidiel za svietidlá typu LED
  Zároveň je potrebné uviesť ročné náklady na údržbu a elektromer, pričom aktuálna ročná spotreba je
  12 272 kWh. Očakávajú sa 2 návrhy. Prvý návrh na výmenu svetelných zdrojov LED + kryt a druhý návrh na demontáž starých svietidiel a montáž nových svietidiel.
 4. Predpokladaná hodnota zákazky: Max. 19 000 € s DPH.
 5. Miesto poskytnutia služby: Obec Lenartov
 6. Trvanie zmluvy a lehota ukončenia dodávky: Predpoklad uzavretia zmluvy November / 2013
 1. Lehota na predkladanie ponúk: do 30. septembra 2013 do 16.00 hod. Ponuky sa môžu doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu uvedené v bode 1. tejto výzvy:

Obecný úrad č. 37, 086 06 pošta Malcov

Email: obeclenartov@lenartov.sk

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cenová možnosť financovania, návrhy splátok a iné formy možnosti prefinancovania. Obec uprednostní uchádzača, ktorý poskytne možnosť financovania predmetu zákazky z úspor energií.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk nevybrať žiadnu ponuku.

 

 

V Lenartove, dňa 10. 09. 2013

 

Zverejnené na internetovej stránke verejného obstarávateľa: www.lenartov.sk, nástenke obecného úradu a obecnej výveske.

 

Ing. Jana Bľandová

                                                                                               starostka obce

Videné: 910 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.