Print this Článok

Zápis žiakov do 1. ročníka

Obec Lenartov

ZŠ Lenartov, Lenartov 42, 086 06

 

OZNÁMENIE

o plnení povinnej školskej dochádzky  na primárne vzdelávanie v šk. r.  2014/2015

(ďalej len „zápis“)

Zápis žiakov do
1. ročníka Základnej školy
 Lenartov

na školský rok  2014/2015

sa uskutoční
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Obce Lenartov č. 5/2011

dňa 27. januára  2014  v čase
od 8:00 do 13:00 hod. v budove ZŠ

Podmienky a forma zápisu :

  1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
  2. Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom.
  3. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2013 dovŕšilo vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.
  4. Ak  dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
  5. Ak dieťa školskú spôsobilosť nedosiahlo, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a je predpoklad, že sa jeho vývin vyrovná, je možné v zmysle § 60 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní takéto dieťa na základe návrhu materskej školy prijať do nultého ročníka. Do nultého ročníka je možné prijať aj dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou na základe rozhodnutia riaditeľa školy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Žiak nultého ročníka plní prvý rok povinnej školskej dochádzky. Po jeho absolvovaní postupuje do 1. ročníka ZŠ.
  6. Zákonný zástupca dieťaťa predloží  pri zápise svoj občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a preukaz poistenca dieťaťa.
  7. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a telefónny kontakt na niektorého z rodičov

8. Zákonný zástupca dieťaťa  uhradí pri zápise  5 € na zošity s predtlačou.

V Lenartove, 07.01.2014

                                                                                                                    Mgr. Iveta Petriková

                                                                                                                      riaditeľka školy

Videné: 609 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zapis-ziakov-1-rocnika/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.