Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
 5. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020.
 6. VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov.
 7. Návrh rozpočtu obce na r. 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2023.
 8. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu.
 9. Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – schválenie prevodu.
 10. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve urbárskej spoločnosti na novovytvorené parcely podľa realizovaných geometrických plánov.
 11. Žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na r. 2020 a zúčtovanie schválených dotácií za r. 2019.
 12. Rôzne – vyúčtovanie obecných akcií, stanovy VVS, a.s., stav investičných projektov v obci, žiadosti občanov, harmonogram výziev – schválenie vstupov obce do projektov
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020
 14. Správa audítora za r. 2018.
 15. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 7-2019 (13.12.2019)
Veľkosť súboru: (83.3 KiB) | Zobrazené 62 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. decembra 2019
Uznesenia - 7 (13.12.2019) 65-77
Veľkosť súboru: (127.0 KiB) | Zobrazené 51 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. decembra 2019

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 13.12.
Ján Beňa O
Simona Bilá O
Slávko Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Milan Giňa O
Peter Harňák O
Dana Chomjaková O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 65 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-13-12-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.