Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 16. novembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN č. 3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
 5. Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov
 6. Plán zimnej údržby na rok 2015/2016
 7. Zúčtovanie dotácie z MF SR na havarijný stav požiarnej zbrojnice
 8. Projektová dokumentácia – Byty nižšieho štandardu
 9. Spoločný projekt bývania – informácia
 10. Schválenie nakladania s nehnuteľnosťami – predaj – prípad hodný osobitného zreteľa
 11. Odstránenie stavby z obecného pozemku
 12. Byty v obci – bežný štandard – podanie informácie
 13. Rôzne – ukončenie roka, prebytočný majetok obce, betlehem, príprava rozpočtu, SPF – verejný záujem
 14. Diskusia a záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Uznesenia - 12 16.11.2015 120-136
Veľkosť súboru: (162.2 KiB) | Zobrazené 376 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. novembra 2015
Zápisnica 12-2015 16.11.2015
Veľkosť súboru: (53.6 KiB) | Zobrazené 368 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. novembra 2015

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 16.11
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 683 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-16-novembra-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.