Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 21. mája 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2014
 5. Výročná správa obce za rok 2014
 6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
 7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014
 8. PHSR – vyhodnotenie dotazníka, SWOT analýza
 9. VZN o organizovaní verejných športových podujatí
 10. Návrh na zápis do kroniky za rok 2014 a schválenie odmeny kronikárke
 11. Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove
 12. Žiadosti občanov o návratné pôžičky
 13. Zmluva so Spoločnou úradovňou Sveržov
 14. Žiadosť p. Džambíka ohľadom oporného múra
 15. Diskusia
 16. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 07-2015 21.05.2015
Veľkosť súboru: (66.5 KiB) | Zobrazené 469 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 11. júna 2015
Uznesenia - 07 21.05.2015 78-92
Veľkosť súboru: (134.5 KiB) | Zobrazené 335 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. mája 2015

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 21.5
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Patrik Chomjak O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 609 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-21-maja-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.