Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 22. februára 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Územno-plánovacia dokumentácia obce – zadanie a vypracovanie územného plánu obce, zahájenie prípravných a prieskumných prác
 5. Dodatok k VZN o odpadoch
 6. Dotácie obce Lenartov pre záujmové vzdelávanie detí v CVĆ
 7. Zlúčenie obecnej a školskej knižnice v zmysle metodických ustanovení
 8. Dodatok k organizačnému poriadku Obecného úradu v Lenartove – informácia
 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 1-12/2013 a 1/2013
 10. Rozdelenie dotácie z rozpočtu obce pre kultúrny, spoločenský a športový rozvoj
 11. Činnosť kronikára obce za r. 2012 – návrh na odmenu
 12. Správa o inventarizácii majetku obce za rok 2012 – zriadenie škodovej komisie
 13. Rôzne – výmena zariadenia na výobu tepla na OÚ, merač rýchlosti, žiadosť OZ Kráľová Studňa, žiadosť o vydržanie majetku (požiarná zbrojnica)
 14. Diskusia
 15. Úprava rozpočtu
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver

 

Dokumenty k zastupiteľstvu:

Uznesenie 2-2013
Veľkosť súboru: (135.7 KiB) | Zobrazené 541 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 8. marca 2013

Zápisnica č.2 - 22.02.2013
Veľkosť súboru: (88.3 KiB) | Zobrazené 419 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013

Dodatok k VZN č. 10/2011 o odpadoch
Veľkosť súboru: (97.5 KiB) | Zobrazené 452 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013

Dôvodová správa k VZN č.10/2011
Veľkosť súboru: (38.4 KiB) | Zobrazené 363 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013

Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť súboru: (65.5 KiB) | Zobrazené 1040 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 4. júna 2013

 

Účasť poslancov na zasadnutí:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková X
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 1 010 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-22-februara-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.