Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 24. júla 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove – bez uznášaniaschopnosti

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2014
 5. Daň z nehnuteľnosti PD Javorina – odvolanie
 6. DHZ – havarijný stav požiarnej zbrojnice, požiarna technika – rozhodnutie, inventarizácia
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – prerokovanie
 8. Návrh na odmeny pre poslancov OZ a hlavnej kontrolórke za 1. polrok 2015 a zástupcovi starostky za zastupovanie
 9. Analýza plánovanej novovytvorenej pracovnej pozície
 10. Rôzne: PHSR – pripomienkovanie, futbalový turnaj – žiadosť občanov, koncert ČF a Idy Kelarovej, súťaž Lenartovský šofér, projekt bývania, partizánska vatra, kontrola zo ŽP
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 08-2015 24.07.2015
Veľkosť súboru: (27.0 KiB) | Zobrazené 228 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 18. septembra 2015

 

Bez uznášaniaschopnosti

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 24.7
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák X
Ján Frandofer X
Jozef Leškovský X
Ján Šandala X
Rastislav Štibrich X

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 575 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-24-jula-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove-bez-uznasaniaschopnosti/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.